Cilt 33, Sayı 3 (2002)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Interrelationships Among Fruit and Leaf Traits Important In Fig Selection / İncir Seleksiyonunda Önemli Olan Bazı Meyve ve Yaprak Özellikleri Arasındaki Karşılıklı İlişkiler PDF
Saim Zeki Bostan
Su Stresi Altındaki Kiraz Fidanlarında Fizyolojik ve Morfolojik Değişimlerin Belirlenmesi / Determination of Physiologic and Morphologic Changes in Sweet Cherry Seedlings Under Water Stress PDF
Halil Kırnak, M. Naim Demirtaş
Heksaploid Triticalede Bazı Sitolojik ve Tarımsal Özellikler Arasındaki İlişkiler / The Relationships Between Some Cytological and Agricultural Characteristics in Hexaploid Triticale PDF
Metin Tosun, Sevim Sağöz
Dumlu Yöresi (Erzurum) Tuzlu-Alkali Topraklarında Yetişebilecek Yembitkisi Türlerinin Belirlenmesi PDF
Mustafa Tan, Ali Koç, H. İbrahim Erkovan
Erzurum Yöresinde Malacosoma neustria (L.) (Lepidoptera: Lasiocampidae)’nın Biyolojisi, Konukçuları ve Zararı Üzerine Bir Araştırma / Biology, Host Plants and Damage of Malacosoma neustria (L.) (Lepidoptera: Lasiocampidae) in Erzurum Province of Turkey PDF
Saliha Çoruh, Hikmet Özbek
Üzüm Cibresinin in situ Rumen Parçalanabilirliğinin Belirlenmesi / A Study On Determining in situ Degradability of Grape Pomace PDF
B. Zehra Sarıçiçek, Ünal Kılıç
Siyah Alaca Sığırlarda Süt, Yağ, Protein, Kuru Madde Verimleri, Süt Komponentleri ile Bazı Döl Verimi Özellikleri Arasındaki İlişkiler / The Relationships Between The Yields Of 305-Day Milk, Fat, Protein, Dry Matter, Milk Constituents With Some Reproducti PDF
Özel Şekerden
Tuzla Çayı’ nda Yaşayan C. capoeta’ nın Hemoglobin Seviyesi, Eritrosit ve Toplam Lökosit Sayıları Üzerine Bir Araştırma / Haemoglobin, RBC and Total WBC Counts of C. capoeta Living In Tuzla Stream PDF
Muhammed Atamanalp, Muharrem Güneş
Albino ve Normal Pigmentli Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın Yem Değerlendirme, Büyüme ve Et Kaliteleri Bakımından Karşılaştırılması / Comparison, Growth Rate, Feed Conversion Rate and Meat Quality of Albino and Normal Pigmented Rainbow Trout PDF
Önder Yıldırım, Ali Değirmenci, Esat Mahmut Kocaman
Some Population Parameters of Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843), Living in Tuzla Stream of Karasu River / Karasu Nehrinin Tuzla Çayı’nda Yaşayan Capoeta capoeta umbla’nın (Heckel, 1843), +Bazı Populasyon Parametreleri PDF
E. Mahmut Kocaman, Telat Yanık, Muharrem Güneş
Tarim Ekonomisi Araştırmalarında Tabakalı Örnekleme Yönteminin Kullanılması /Using Stratified Sampling Methods in the Resource of Agricultural Economics PDF
Cahit Karagölge, Kenan Peker
Dozaj ve Agrega Granülometrisinin Hafif Betonların Isı İletkenliğine / Effect of Grading and Cement Contents on The Heat Conductivity Values of Lightweight Concrete PDF
Bahar Kocaman, Mustafa Okuroğlu
Erzurum Merkez İlçede Kışlık Gıda Ürünleri Stokunu Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Bir Analizi / An Econometric Analysis of the Factors Affecting Winter Food Storage in Erzurum Central District PDF
Fahri Yavuz, Vedat Dağdemir, Ayşe Altınkaynak

DERLEMELER

Balıklarda Yağ Asitlerinin Önemi / The Importance of Fatty Acids In Fish PDF
N. Mevlüt Aras, H. İbrahim Haliloğlu, Muhammed Atamanalp
Türkiye’deki Doğal ve Kültür Balıkçılığının Mevcut Durumu (1990-2000), Dünyadaki Yeri, Problemleri ve Çözüm Önerileri / Naturel and Cultural Fish Production of Turkey In 1990-2000 Current Situation, Place In The World, Problems and Solution Offers PDF
A. Necdet Sirkecioğlu, Abdulkadir Bayır, N. Mevlüt Aras, H. İbrahim Haliloğlu
Kentsel Mekanlarda Çocuk Oyun Alanları Planlama ve Tasarım İlkeleri / Planning and Designing Principles of Children Playgrounds in Urban Areas PDF
Sevgi Yılmaz, Zöhre Bulut


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300-9036