Cilt 33, Sayı 4 (2002)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Uzungöl'ün İklimi ve Çevresel Sorunları Üzerine Bir Çalışma / A Study on The Climate and Environmental Problems of Uzungöl PDF
Bülent Verep, Cemalettin Şahin, Erhan Çiloğlu, H. Oğuz İmamoğlu
İki Sıralı Arpada (Hordeum vulgare conv. distichon) Melez Gücünün Belirlenmesi / Determination of Hybrid Vigority of Two-Rowed Barley (Hordeum vulgare conv. distichon) PDF
Birol Taş, Köksal Yağdı
Erzurum Şartlarında Adi Fiğ (Vicia sativa L.)’in Ekim ve Hasat Zamanlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma / A Research on Determination of Seeding and Cutting Time in Common Vetch (Vicia sativa L.) Under Erzurum Conditions PDF
Süleyman Temel, Mustafa Tan
Sıcaklık Artışı ve Farklı Su Uygulama Düzeylerinin Buğday Bitkisinin Gelişimi Üzerindeki Etkisinin Bitki Gelişimi Benzetim Modellemesi ile Belirlenmesi / Determination of Effects of Temperature Increase and Different Water Application Levels on Wheat Grow PDF
Dilruba Tatar, Senih Yazgan
Doğu Yoncasından Elde Edilen Hatların Kayseri ve Bilensoy-80 Çeşitleriyle Mukayeseli Yaş/Kuru Ot Verimleri ve Kuru Ot Verimlerinin Biçimlere Göre Dağılımı / The Fresh /Dry Hay Yields and Dry Hay Yield Distributions By Cuttings of The Lines Selected From E PDF
Hayati Şeker
Growth and Yield Parameters of Bell Peppers With Surface and Subsurface Drip Irrigation Systems Under Different Irrigation Levels / Toprak Üstü ve Toprak Altı Damla Sulama Sistemlerinde Farklı Sulama Düzeylerinin Biber Bitkisinin Gelişim ve Verim Özellikl PDF
Halil Kırnak, Cengiz Kaya, Veli Değirmenci
Kemaliye ve Yusufeli İlçelerindeki Biber (Capsicum annum L.) Üretim Alanlarındaki Bazı Virüs Hastalıklarının Belirlenmesi / Identification of Some Virus Diseases in Pepper Production Areas in Kemaliye and Yusufeli Districts PDF
Hidayet Bostan, Atilla Dursun
Samsun ve Bazı Civar İllerin Rhopalocera (Lepidoptera) Faunasının Tespiti Üzerine Çalışmalar / Studies on The Rhopalocera Fauna of Samsun and Some Neighbouring Provinces PDF
Ümit Avcı
Comparison of Individual Randomisation and Plot Design For Assessing Genetic and Environmental Variation in Nicotiana rustica / Tönbekilik Tütünde Genetik ve Çevresel Varyasyonun İncelenmesinde Tek Bitki ve Parsel Randomizasyonun Karşılaştırılması PDF
İrfan Özberk, Harpal Sing Pooni, Fethiye Özberk
Optimization of Wheat (Triticum Aestivum L.) Anther Culture-Derived Embryos Transformation by Microprojectile Bombardment / Partikül Bombardımanı ile Buğday (Triticum Aestivum L.) Anter Kültürü kaynaklı Embriyolara Gen Aktarımının Optimizasyonu PDF
Kamil Haliloğlu, P. Stephen Baenziger
Teşhis Edilen Anormal Gözlemlerin İterasyon ve Kovaryans Yöntemleri İle Yeniden Tahmini / Dedection of Outlers and Estimation of Them As a missing Observation Using Teration and Covariance methods PDF
İrfan Öztürk, Zeki Doğan, Necati Yıldız
Cypermethrin (Sentetik Piretroit)’ in Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’ nın Alkalin Fosfatez, Kolesterol, Glikoz ve Kreatin Aktivitesine Etkisi / The Effect of Cypermethrin (A Synthetic Pyrethroid) on Alcaline Phosphates, Cholesterol, Glucose and PDF
Muhammed Atamanalp, M. Sait Keleş, M. Sıtkı Aras
Tatlısu Kefali (Leuciscus cephalus Linnaeus, 1758) ‘inden Surumi Üretimi Üzerine Bir Araştırma / An Investigation on The Surumi Production From Processing of (Leuciscus cephalus) Fish Species PDF
Hatice Yılmaz, N. Mevlüt Aras, Mehtap Yılmaz, H. İbrahim Haliloğlu
Bazı Enerji Yemlerinin in situ Tekniği İle Kuru Madde ve Organik Madde Parçalanabilirliklerinin Belirlenmesi / Determination of The Dry Matter and Organic Matter Degradabilities of Some Energy Feeds by in situ Technique PDF
Leyla Turgut, Mete Yanar, Ayhan Aksoy
Isparta Piyasasında Tüketime Sunulan Dondurmaların Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesi / The Chemical and Microbiological Quality of Ice Cream Consumed in Isparta Marked PDF
Osman Sağdıç, D. Dilşad Tülüoğlu, Sami Özçelik, Bedia Şimşek

DERLEMELER

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Kapsamında Su Ürünleri Sektörünün Ulaşabileceği Potansiyel Büyüklüğünün Mali Projeksiyonu / Financial Projection of Potential of Aquaculture Sector in Northern Anatolia PDF
N. Mevlüt Aras, Telat Yanık, E. Mahmut Kocaman, H. İbrahim Haliloğlu
İzoenzim Elektroforez Tekniğinin Bitki Islahında Kullanımı / Use of Isoenzyme Electrophoretic Technique in Plant Breeding PDF
M. Sinan Taşpınar, Metin Tosun
Sığırlarda Süt Protein Polimorfizmi’nin Anlam ve Önemi / Importance and Meaning of Milk Protein Polymorphism In Cattle PDF
Ünsal Doğru, Memiş Özdemir


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300-9036