Cilt 34, Sayı 1 (2003)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Değişik NaCl Konsantrasyonlarının Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Çimlenme ve Fide Gelişmesine Etkileri / The Effects of Different NaCl Concentrations on Germination and Seedling Growth of Dry Bean (Phaseolus vulgaris L.) Genotypes PDF
Erdal Elkoca, Faik Kantar, İsmail Güvenç
Erzurum Koşullarında Farklı Azot Dozlarının Arpanın Maltlık Özelliklerine Etkisi / The Effect of Different Nitrogen Doses on Malting Characteristics of Barley in Erzurum Conditions PDF
Gülay Kartal, Ali Öztürk, Özcan Çağlar
Patateste Virüslerin PCR ve ELISA Teknikleri İle Belirlenmesi ve Başarıyı Etkileyen Faktörler / Identification of Potato Viruses By PCR and ELISA and Factors Effecting the Success PDF
Hidayet Boston, Kamil Haliloğlu
Serada Yetiştirilen Çilekte Manyetik Alan Uygulamasının Etkileri / The Effects of Magnetic Field on Strawberry in Greenhouse PDF
Ahmet Eşitken
Effect Of Potassium Humate On Walnut Seedling Growth / Potasyum Humatin Cevizde Çöğür Gelişimi Üzerine Etkisi PDF
S. Zeki Bostan, Ali İslam
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Elma Bahçesinde Elma Yaprakbükeni, Archıps rosanus (L.) (Lepidoptera:Tortricidae)’un Ergin Popülasyon Dalgalanması Üzerinde Araştırmalar / Investigations on the Adult Population Fluctuatıons of Apple Leaf-Roller, Archi PDF
Bahattin Kovancı, Nimet Sema Gençer, Mehmet Kaya, Bülent Akbudak
Harran Ovası Koşullarında Pamukta Farklı Ekim Tarihlerinin Thrips tabaci Lind. (Thysanoptera: Tyripidae)’nin Populasyon Gelişmesine Etkisinin Belirlenmesi / The Effect Of Dıfferent Sowıng Dates To Populatıon Development Of Thrips tabaci Lind. (Thysanopter PDF
Levent Efil
The Effects Of Different Water Stress And Perlite Media On Growing Of Pepper Plant (Capsicum annuum grossum var. cv.Demre) / Farklı Su Stresi ve Perlit Ortamlarının Biber Bitkisinin Gelişimi Üzerine Etkileri PDF
Damla Bender Özenç
Hatay İli Anadolu Mandalarının Köy Şartlarında Büyüme Özellikleri / Growth Characterıstıcs of Hatay Anatolian Buffaloes Under The Conditions of Village PDF
Özel Şekerden, İbrahim Tapkı
Farklı Şekillerde Yemlenen Ahşap ve Strafor Kovanlardaki Balarısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinin Bazı Fizyolojik ve Davranış Özellikleri / Some Physiological And Behaviour Characteristics Of Honey Bee (Apis mellifera L.) Colonies Fed On Various Methods PDF
Cemal Dülger, Ahmet Dodoloğlu, Ferat Genç
Siraz (Capoeta capoeta umbla Heckel, 1843) Balığından Surumi Üretimi Üzerine Bir Araştırma / An Investıgatıon On The Surumı Productıon From Sıraz “Capoeta capoeta umbla” Fısh Specıes PDF
Hatice Yılmaz, N. Mevlüt Aras, H. İbrahim Haliloğlu, Mehtap Yılmaz
The Effects of some Constructive Properties and Operational Parameters of Rotary Fertilizer Spreaders on Fertilizer Flow Rate / Diskli Gübre Dağıtma Makinalarında Bazı Yapısal Özelliklerin ve İşletme Parametrelerinin Gübre Debisine Etkisi PDF
Yıldıran Yıldırım, İbrahim Özsert
Sulama Projelerinin İzleme ve Değerlendirilmesinde Amaca Yönelik Proje Planlama (Aypp) Yaklaşımı / Objectives Oriented Project Planning Approach For Monitoring And Evaluation Of Irrigation Projects PDF
Hasan Değirmenci, Hakan Büyükcangaz
Erzurum’da Satışa Sunulan Köme (Cevizli Pestil Sucuğu) ve Kuru İncirlerin Aflatoksin İçeriklerinin Saptanması / The Study for Aflatoxin Contamination of Köme (Dried Fruit Pulp Sausage with Walnut) and Dry Fig Samples Sold in Erzurum, Turkey PDF
Ahmet Erdoğan, Mustafa Gürses, Selahattin Sert
Palandöken (Tekederesi) Baraj Göleti’nin Rekreasyonel Kullanımlar Yönünden Değerlendirilmesi / Evaluation Of Tekederesi Dam’s Pond In Terms Of Recreational Uses PDF
Yahya Bulut

DERLEMELER

Yembitkilerinde Anatomik Yapı ve Kimyasal Kompozisyonun Besleme Değerine Etkileri / Effects of Anatomic Structure and Chemical Composition on Forage Quality PDF
Mustafa Tan, Ömer Menteşe
Salmonidlerde Yapılan Toksikolojik Çalışmalar / The Toxicological Studies In Salmonidae PDF
Muhammed Atamanalp, Telat Yanık


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300-9036