Cilt 34, Sayı 2 (2003)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Bayburt İli Kop ve Burnazdere Havzalarında Yonca Yetiştiriciliğinde Problemler ve Bazı Tavsiyeler / Problems and Some Recommendations For Alfalfa Culture in The Basins of Kop and Burnazdere of Bayburt Province PDF
Yunus Serin
Harran Ovası Koşullarında Kısıntılı Sulamanın II. Ürün Mısır Verimine ve Bitki Gelişimine Etkisi / Effect of Deficit Irrigation on Yield and Growth of Second Crop Corn in Harran Plain Conditions PDF
Halil Kırnak, Cafer Gençoğlan, Veli Değirmenci
Daphan Ovası Topraklarının Sulu Arazi Tasnif Standartlarına Göre Sınıflandırılması ve Toprak Koruma Önlemlerinin Seçimi / Classification of Daphan Plain Soils Based on Irrigated Land Classifacation Standards and Selection of Soil Conservation Methods PDF
Ali Kılıç Özbek
Ridit Analizi ve Uygulanması / Ridit Analysis and Its Use PDF
Ömer C. Bilgin
Siyah-Alaca ve Esmer İneklerde CMT Skoru ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler / Relationships Between CMT Scores and Some Milk Yield Traits in Holstein Friesian and Brown Swiss Cows PDF
Nilüfer Sabuncuoğlu, Armağan Çolak, Ömer Akbulut, Naci Tüzemen, Bahri Bayram
Tahirova Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Ve Süt Verim Özellikleri. 1. Süt Verim Özellikleri / Milk Yield and Reproduction Characteritics of Holstein Friesian Cattle Raised in Tahirova Agricultural Facility. 1. Milk Yield Traits PDF
Ayşe Özçakır, Galip Bakır
Evaluation of Transparency, Temperature, Dissolved Oxygen Content and pH Level of Erzurum Porsuk Puddle Water in Terms of Fish Culture / Erzurum Porsuk Göletinin Berraklık, Su Sıcaklığı, Çözünmüş Oksijen Miktarı ve pH Seviyesinin Kültür Balıkçılığı Yönünd PDF
Telat Yanık, E. Mahmut Kocaman, Özer Ayık, Muhammed Atamanalp
Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş PDF
Ömer Akbulut, Bahri Bayram, Mete Yanar, Sait Keleş
Bitki Geliºiminin Benzetimi (Simülasyonu) (Ceres-Wheat Modeli) / Simulation of Crop Growth (Ceres-Wheat Model) PDF
Senih Yazgan, Dilruba Tatar
A Research on Applicability of Greenhouse Sheep Barns in Bursa Conditions / Sera Tipi Ağılların Bursa Koşullarında Uygulanma Olanaklarının Araştırılması PDF
Ercan Şimşek, Erkan Yaslıoğlu, İsmet Arıcı
Geleneksel Erzurum Evlerinde Mekan Kullanımı / The Use of Place Traditional Erzurum Houses PDF
Sevgi Yılmaz, M. Akif Irmak, Murat Zengin
Çanakkale İlinde Sanayi ve Çevre İlişkisi Üzerinde Bir Araştırma / A Research on The Relation of Industry and Environment in Çanakkale City PDF
Abdullah Kelkit

DERLEMELER

Colletotrichum Türleri ile Yabancı Otların Biyolojik Kontrolü / Biological Control of Weeds with Colletotrichum Species PDF
Cafer Eken, Erkol Demirci
Aras, Yukarı Fırat ve Çoruh Havzaları’nda Yaşayan Alabalık (Salmo trutta L.)'ların Özellikleri / Features of Trouts Living In The Catchment of Aras, Upwards Fırat and Çoruh River PDF
Huriye Arıman, Esat Mahmut Kocaman
Gıda Ürünlerinde Pazarlama Marjı ve Cebirsel Analiz / Marketing Margins and Algebraic Analysis in Food Products PDF
Yavuz Topcu
Bitki Genetik Mühendisliği ve Ekonomik Öneme Sahip Bazı Bitkilerde Genetik Mühendisliği Uygulamaları / Plant Genetic Engineering and Its Applications on Economically Important Plants PDF
Ahmet Metin Kumlay, Atilla Dursun
Asit Yağmurlarının Canlılar Üzerine Etkileri / The Effects on Organsms of Acid Rains PDF
Canan Kant, Tülay Kızıloğlu


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300-9036