Cilt 36, Sayı 1 (2005)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Bazı Geç Çiçek Açan Yabancı Badem Çeşitlerinin Yalova Ekolojik Koşullarındaki Gelişme Ve Verim Davranışları / Determination of Some Late Flowerıng Foreign Almond Cultivars Attitute of Growing And Yield In Yalova Region PDF
M. Emin Akçay, İsmail Tosun
Tarla Şartlarında Soğuğa Dayanıklı Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Belirlenmesi / Determination of Cold Resistant Dry Bean (Phaseolus vulgaris L.) Genotypes Under Field Conditions PDF
Erdal Elkoca, Faik Kantar, Gökmen Eleman, İ. Güngör Şat
Şanlıurfa İli’nde Pamuk Tohumluğunda Bulunan Bazı Yabancı Ot Tohumlarının Miktarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma / Determining The Number and Amount of Some Weed Seeds Contaminated Cotton Seeds PDF
Bekir Bükün
Soil Saturated Hydraulic Conductivity: A Study on Path Analysis in Clayey Soils / Doygun Hidrolik İletkenlik: Killi Topraklarda Bir Path Analizi Çalışması PDF
Tayfun Aşkın
Nötr ve Asit Karakterli Topraklara Biyokimyasal Kireç Taşı Tozu İlavesinin Bitki Gelişmesine Etkisi /The effect of fossılıferous limestone powder application to soils from Oltu- Şenkaya and Rize district on plant growth PDF
Nesrin Yıldız, Gülağa Şimşek
Bal Arılarında (Apis mellifera L.) Polen Toplama Faaliyetlerinin Koloni Gelişimi Ve Bal Verimi Üzerine Etkisi / The Effect Of Pollen Collection Activity On Colony Development And Honey Yield In The Honey Bees PDF
Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu
Çanakkale İlindeki Bir Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum) İşletmesinde Pseudomonas sp. Enfeksiyonu / Pseudomonas sp. Infection in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) Farm in Çanakkale PDF
Seyit Aydın, Nejdet Gültepe, Abdülkadir Çiltaş
Orta Karadeniz’de Dip Trolünün Av Kompozisyonu ve Etkileyen Faktörler / Catch composition of bottom trawl and affected factors in the middle Black Sea PDF
Sedat Gönener, İbrahim Erkoyuncu
Esmer ve Şarole x Esmer Buzağıların Büyüme ve Yemden Yararlanma Özellikleri / Growth Characteristics and Feed Efficiency of Brown Swiss and Charolais x Brown Swiss Calves PDF
Yener Sağsöz, Ahmet Yıldız, Nilüfer Sabuncuoğlu, Ömer Çoban, Ekrem Laçin
Pnömatik Tahıl Ekim Makinalarında Farklı Tip Dağıtma Başlıkları, Hava Hızı ve Ekim Normunun Akış Düzgünlüğüne Etkisi / The Effects of Distributor Head Type, Air Velocity and Seeding Rate on Flow Evenness in Pneumatic Seed Drills PDF
Fatih Uygan, İ. Ethem Güler
Sulama Birlikleri Personelinin Mesleki Açıdan Yeterlilikleri: Kahramanmaraş İli Örneği / Professional Competencies of the Personnel of Irrigation Associations: The Case of Kahramanmaras Province PDF
Kenan Uçan, İsmet Boz
Yarı-Kurak Koşullarda Damla Sulamada Farklı Sulama Aralıklarının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indentata) Su Verim İlişkilerine /The effect of different irrigation interval on water-yield relationship of corn (Zea Mays L. indentata) grown in semi-arid co PDF
Mehmet Şimşek, Sinan Gerçek

DERLEMELER

Toprak Kirlenmesi ve Biyolojik Çevre / Soil Pollution and Biological Environment PDF
F. Tülay Kızıloğlu Algan, Serdar Bilen
Afitlerle Taşınan Patates Virüsleri, Afitlerden Virüslerin Belirlenmesi ve Mücadele Yöntemleri / Aphid-transmitted Potato Viruses, Detection of Viruses from Aphids and Their Control Measures PDF
Hidayet Bostan, Coşkun Güçlü
Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rizobakterilerin Tarımda Kullanımı / Use of Plant Growth Promoting Rhizobacteria in Agriculture PDF
Ramazan Çakmakçı
Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) Su Ürünleri Sektörünün Üretim, Tüketim, İhracat ve İthalat Yönünden Karşılaştırılması / The Comparison Of The Sector Of Aquaculture Products From The Aspects Of Production, Consumption, Export And Import in Turkey And The Eu PDF
Nilgün Özdemir, N. Mevlüt Aras
Işık Kirliliği , Ortaya Çıkardığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Light Pollution: Problems And Sollution Proposals PDF
Nalan Demircioğlu Yıldız, Hasan Yılmaz


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300-9036