Cilt 36, Sayı 2 (2005)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Erzurum ve Rize Yöresi Toprak Örneklerine Uygulanan Farklı Dozlardaki Bor ve Fosforun Mısır (Zea mays)’ın Kuru Madde Miktarı ve Mineral İçeriğine Etkisi / Effect of Boron and Phosphorus Application on the Growth and Mineral Content of Corn in Erzurum and PDF
Adil Aydın, Canan Kant, Nizamettin Ataoğlu
Baharat Bitkilerinin Bitki Patojeni Funguslara Karşı Antifungal Etkisi / Antifungal Effect of Spice Plants Against Plant Pathogenic Fungi PDF
Ümit Arslan, Özgün Akgün Karabulut
Harran Ovasında Tuzlulaşma Eğilimi Gösteren Toprakların Kil Mineralojisi / Clay Mineralogy Of The Slightly Saline Soils Of The Harran Plain, South-East Turkey PDF
Ali Seyrek, Salih Aydemir, Faruk İnce
Sorgum x Sudanotu Melezi (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense Mtapf.) Çeşitlerinde Hasat Zamanının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi / Yield and Yield Component of Forage Sorghum Hybrid (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense Stapf.) as Influenced by Varieti PDF
Bilal Keskin, İbrahim Hakkı Yılmaz, Hakkı Akdeniz
Toprak Düzenleyicilerinin Asit Toprakta Strüktürel Dayanıklılığa Etkisi / Effects Of Soil Conditioners On Structural Stability Of An Acid Soil PDF
Nutullah Özdemir, Coşkun Gülser, İmamverdi Ekberli, Semra Özkaptan
Farklı Çevre Koşullarının Bal Kalitesi Üzerine Etkileri / Effect Of Different Environmental Conditions On Honey Quality PDF
Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Hüseyin Zengin
Esmer ve Şarole x Esmer Danaların Besi Performansı ve Karkas Özellikleri / Fattening Performance and Carcass Features of Brown Swiss and Charolais x Brown Swiss calves PDF
Yener Sağsöz, Ömer Çoban, Ekrem Laçin, Nilüfer Sabuncuoğlu, Ahmet Yıldız
Süt Sığırlarında Çok Özellikli Model Kullanılarak Farklı Laktasyonlara İlişkin Ölçüm Günü Süt Verimlerinin Değerlendirilmesi / Evaluating Test Day Milk Yields by Using Multiple Different Traits Models for Different Lactations in Dairy Cattle PDF
Serhat Arslan, Galip Bakır
Determination of Indoor Climate Requirements of Greenhouses in Samsun Provinces with –GIS assisted / Samsun İl Ve İlçelerinde Seraların İklimsel İhtiyaçlarının Cografi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi PDF
Bilal Cemek
Doğal Hafif Agregaların Tarımsal Yapılarda Duvar ve Sıva Harcı Yapımında Kullanılma Olanakları / Usage Possibilities of Natural Lightweight Aggregates for Mortar and Plaster In Farm Buildings PDF
Bahar Kocaman, Talip Tunç, Mustafa Okuroğlu, İbrahim Örüng
Çeşitli Şekillerde İşlenen Midyelerin (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) Donmuş Depolanması Sırasında Duyusal ve Kimyasal Kalitelerinin Belirlenmesi / Determination of The Sensory and Chemical Quality of Differently Processed Mussels (Mytilus gallo PDF
Nilgün Kaba, İbrahim Erkoyuncu

DERLEMELER

Kent Ormanlarının Sosyal ve Çevresel İşlevlerinin Kullanıma Dayalı Bozulma Süreci /The Process Of Deterıoratıon Due To The Usage Of Socıal And Envıronmental Functıons Of Urban Forests PDF
Öner Demirel, Zeynep Pirselimoğlu, Elif Sarıkoç, Buket Özdemir
Sürdürülebilir Sebze Üretiminde Azotlu Gübre Kullanımı / Sustainable Nitrogen Usage In Vegetable Production PDF
Semiha Güler
Bitkide Bor ve Etkileri / Boron In Plant And Its Functions PDF
Ayten Demirtaş
Türkiye’de Sebze Tarımının Mevcut Durumu, Önemli Bazı Gelişmeler ve Çözüm Önerileri / The Present Status of Vegetable Growing, Some Important Developments and Sulution Suggestions in Turkey PDF
Haluk Çağlar Kaymak, İsmail Güvenç, Atilla Dursun
Devekuşu Yetiştiriciliği ve Ürünleri / The Ostrich Breeding and Their Products PDF
Şaban Çelebi


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300-9036