Cilt 38, Sayı 2 (2007)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Taze Beton Özelliklerinin Optimizasyonu / Optimization of Fresh Concrete Properties PDF
Remzi Şahin, Mehmet Ali Taşdemir, Rüstem Gül, Cafer Çelik
Erzurum Piyasasından Temin Edilen Salamura Beyaz Peynirlerde Listeria monocytogenes Varlığı ve Bazı Mikrobiyolojik Özeliklerinin Belirlenmesi / Determination of Listeria monocytogenes Presence and Some Microbiological Properties in Brined White Cheese Pur PDF
Ziya Gökalp Ceylan, Alper Kürşat Demirkaya
Türkiye’ de Yetiştirilen Esmer ve Siyah Alaca Sığırlarda Süt Verimi, İlk Buzağılama Yaşı ve Servis Periyodu / Milk Yield, Age at First Calving and Service Period in Brown Swiss and Holstein Friesian Cattle Reared in Turkey PDF
Halil Özkök, Feyzi Uğur
Erzurum’da Yazlık Buğdayda Sorun Oluşturan Tarla Sarmaşığı (Convolvulus arvensis L.)’nın Ekonomik Zarar Eşiğinin Belirlenmesi / Determination of Economic Threshold of Field Bindweed (Convolvulus arvensis L.) in Spring Wheat in Erzurum, Turkey PDF
İrfan Çoruh, Hüseyin Zengin
Öğün Sayısının Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus mykiss) Yavrularının Büyümeleri Üzerine Etkisi / Effect of Feeding Frequency on Growth of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Juvenile PDF
Adem Yavuz Sönmez, Olcay Hisar, Gökhan Arslan
Besin Çözeltisine Artan Seviyelerde Uygulanan Cd ve Pb İyonlarına Farklı Domates Çeşitlerinin Tepkisinin Belirlenmesi / Determining the Response of Different Tomato Cultivars to Cd and Pb Ions Applied to Nutrıent Solutions at Increasing Levels PDF
Esra Aksu, Nesrin Yıldız
Erzurum İlindeki Bazı Su Kaynaklarının Kalitelerinin Bitki, Toprak ve Sulama Sistemi Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluation of the Quality Parameters of the Several Water Sources in Erzurum For Plant, Soil and Irrigation System PDF
Fatih M Kızıloğlu, Yasemin Kuşlu, Talip Tunç, Recep Yanık
Erzurum’da Yazlık Buğdayda Sorun Oluşturan Çoban Değneği (Polygonum aviculare L.)’nin Ekonomik Zarar Eşiğinin Belirlenmesi / Determination of Economic Threshold of Prostrate Knotweed (Polygonum aviculare L.) in Spring Wheat in Erzurum, Turkey PDF
İrfan Çoruh, Hüseyin Zengin

DERLEMELER

Kesim Hayvanlarında Ultrason Kullanımı / Usage of Ultrasound for Slaughter Animals PDF
Nilüfer Sabuncuoğlu
Yapay Sinir Ağları ve Tarım Alanındaki Uygulamaları / Artificial Neural Networks and Their Applications In Agriculture PDF
Gökay Akkaya
Türkiye’de Organik Tarım ve Sorunları / Organic Farming in Turkey and it’s Problems PDF
Bahri Bayram, Halil Yolcu, Vecihi Aksakal
Yeni Ekonomide Gıda Pazarlamasının Değişen Rolü / The Changing Role of Agro-Food Marketing in New Economy PDF
Yavuz Topcu, H. Bayram Işık, Vedat Dağdemir
3621 Sayılı Kıyı Kanunu’nda Değişiklik Öngören Kanun Tasarısı Taslağının Yasallık, Kamu Yararı ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Açısından İrdelenmesi / The Investigation of Early Draft of Law That Projects Change on the Coast Law From The Points of Legality, PDF
Banu Öztürk Kurtaslan, S. Güven Bilsen
Fermente Sosislerde Uçucu Bileşikler / Volatil Compounds of Fermented Sausages PDF
Güzin Kaban, Mükerrem Kaya


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300-9036