Cilt 39, Sayı 1 (2008)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Durumları ve Genel Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma / A Research on General Tendencies and Socio-Economic Status of Students in Faculty of Agricultural Atatürk University PDF
Ayşe Sezgin, Tuğba Erem, Adem Aksoy
Bazı Yerli ve Yabancı Kayısı Çeşitlerinin Erzincan Koşullarındaki Vejetatif ve Generatif Gelişme Durumlarının Belirlenmesi / A Study on The Determination of Vegetative and Generative Growth of Some Domestic and Foreign Apricot Cultivars in Erzincan Condit PDF
Yaşar Ertürk, Muharrem Güleryüz
Besin Kültüründe Yetiştirilen (Kaya F1) Domates Çeşidinin (Lycopersicon esculentum) Artan NaCl Uygulamalarına Toleransı ve Tuzluluk Stresinin Kuru Madde Miktarı ile Bitki Mineral Madde İçeriğine Etkisi / Response of (Kaya F1) Tomato Cultivar (Lycopersicon PDF
Nuray Bilgin, Nesrin Yıldız
Iğdır Ovası Drenaj Sularının Kalite Durumlarının Belirlenmesi / Drainage Water Quality in Iğdır Plain PDF
Ayten Demirtaş
Kilise Deresi’nde (Hınıs) Yaşayan Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843)’nın Populasyon Yapısı ve Dere Suyunun Bazı Özellikleri / Population Structure Of Capoeta Capoeta Umbla (Heckel, 1843) Living In Kilise Brook (Hinis) And Some Water Quality Parameters PDF
Saltuk Buğrahan Ceyhun, Orhan Erdoğan
Ardahan Kura Nehri ve Yakın Çevresi Alan Kullanımlarının Belirlenmesi ve Optimal Alan Kullanım Önerileri / Determination of the Land-Uses in the Close Proximity of the River of Kura in Ardahan and Optimal Land Use Proposals PDF
Murat Zengin, Sevgi Yılmaz
Erzurum İlindeki Bazı Ticari Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Çiftliklerinin Yetiştiricilik Suyu, Yem ve Balıklarının Mikrobiyolojik Yönden / Microbiological Investigation of Rearing Waters , Feeds and Fish of Some Commercial Rainbow Trout (Oncor PDF
Ayşegül Çarbaş, Telat Yanık, Mükerrem Kaya
Kars-Sarıkamış Ormanlarının Doğa Koruma Kriterleri Yönünden İncelenmesi / Evaluatıon of Sarıkamış (Kars) Forests in Respect to Nature Conservation Criteria PDF
Serkan Özer, Hasan Yılmaz
Iğdır Ovasında Meyve Ağaçlarında Bulunan Yaprakbiti Türleri (Homoptera: Aphididae) ve Doğal Düşmanları / Determination of Aphid Species (Homoptera: Aphididae) and Their Natural Enemies on Fruit Trees in Iğdır Plain in Turkey PDF
Erdal Daşcı, Şaban Güçlü
Dondurmanın Bazı Fiziksel ve Duyusal Özellikleri Üzerine Farklı Emülgatörlerin Etkisi / The Effect of Different Emulsifiers on Some Physical and Organoloptic Properties of Ice Cream PDF
Elif Atsan, Abdullah Çağlar
Bazı Mısır Çeşitlerinin Erzurum Ovası Koşullarında Silaj Amaçlı Yetiştirilme Olanakları / Possibilities to Grow Some Corn Cultivars in Erzurum Plain Conditions for Silage Production PDF
Sancar Bulut, Özcan Çağlar, Ali Öztürk
Kuyu Rasatlarından ve Yağışlardan Faydalanılarak Erzurum Ovası Yeraltısuyu Bilançosunun Hesaplanması / The Estımatıon Of Groundwater Balance For Erzurum Plaın Usıng Raınfall And Well Observatıons PDF
Reşat Acar, İlknur Sayıner
Erzurum Yöresinde Silaj Yapım Teknikleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma / An Investigation on Silage Production Technique and Consumptions Addiction at Erzurum Province PDF
Cihat Yıldız, İsmail Öztürk, Yücel Erkmen
A Survey on Microbiological and Chemical Quality of Vacuum-Packaged Frankfurters / Vakum Uygulanarak Ambalajlanmış Sosislerin Mikrobiyolojik ve Kimyasal Özellikleri PDF
Güzin Apaydın, Ziya Gökalp Ceylan, Mustafa Atasever, Mükerrem Kaya
Penetrasyon Direncine Etki Eden Toprak Özelliklerine Ait Etki Katsayılarının Çoklu Regresyon Analizi ile Belirlenmes / Defining Partial Effect Coefficients of Soil Properties Affecting on Soil Penetration Resistance Using Multiple Regression Analysis PDF
Bülent Turgut, E. Lütfi Aksakal, Taşkın Öztaş, G. Emel Babagil

DERLEMELER

The Effects of Pistacia terebinthus Leaf Extracts and Giberellic Acid on Plant Height, Inflorescence Survival and Inflorescence Numbers of Pelargonium ‘Ringo Deep Scarlet' / PDF
Yahya Bulut, Ömer Atabeyoğlu, Şaban Kordali
Sığırların Verim Özellikleri Üzerine Etkili Önemli Moleküler Markörler / Major Molecular Markers Affecting on Production Traits in Cattle Breeding PDF
Memiş Özdemir, Ünsal Doğru
Outlook on Turkish Pistachio Sector / Türk Antepfıstığı Sektörüne Genel Bakış PDF
Adem Aksoy, H. Bayram Işık, Murat Külekçi
Organik Yem Bitkileri Yetiştiriciliği / Organic Forage Crops Cultivation PDF
Halil Yolcu, Mustafa Tan
Biyolojik Mücadele Etmenlerinin Uygulanmasında İlaçlama Ünitelerinin Rolü / The Role of Spray Units on Biological Control Agent Application PDF
Bahadır Sayıncı, Saim Bastaban


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300-9036