Cilt 39, Sayı 2 (2008)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Erzurum Ovası Topraklarının Fosfor ve Potasyum Durumunun Neubauer Fide Yöntemi ile Belirlenmesi / Determination of Phosphorus and Potasıum Status of Erzurum Plaın Soıls wıth Neubauer Seedling Technıque PDF
Nesrin Yıldız, Nuray Bilgin
Ardahan İli’nin Turizm ve Rekreasyonel Kullanımları Açısından Reliyef Potansiyelinin Belirlenmesi / Determination of the Relief Potential of Ardahan City in the Respect of Tourism and Recreation Use PDF
Murat Zengin
Erzurum İlinde Çerezlik ve Yağlık Ayçiçeğinin Üretim Maliyeti; Pasinler İlçesi Örneği / The Production Cost Of Oil And Appetizer Sunflower Plant In Erzurum Province: The Case Study of Pasinler District PDF
Semiha Kızıloğlu, Tuğba Erem Kaya
Tokat İli Turhal İlçesinde Hayvan Sigortası Yaptıran ve Yaptırmayan İşletmelerde İnek Sütü Maliyetlerinin Hesaplanması / The Calculation of The Cost of Milk in Enterprises With and Without Animal Insurance: A Case Study in Turhal District in Tokat Provinc PDF
Emine İkikat Tümer, Hediye Kumbasaroğlu
Farklı Stabilizör Kullanımının Dondurmanın Bazı Fiziksel ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi / The Effect of Different Levels of Stabilizers on Some Physical and Organoleptic Parameters of Ice Cream PDF
Elif Atsan, Abdullah Çağlar
Influence of microbial inoculation and molasses and their combination on fermentation characteristics and ruminal degradability of grass silages PDF
Mehmet Gül, M. Akif Yörük, Mavlüt Karaoğlu, Muhlis Macit
Circulifer haematoceps, Stenometopiellus angorensis ve Doratura exilis (Homoptera: Cicadellidae)’in Bazı Mera Kalite Faktörleriyle İlişkisi / Relationships of Circulifer haematoceps, Stenometopiellus angorensis and Doratura exilis (Homoptera: Cicadellidae PDF
Celalettin Aygün, Rüstem Hayat, Şaban Güçlü
Bitki Sıklığının Silajlık Mısırda Verim ve Bazı Agronomik Karakterlere Etkisi / Effect of Plant Density on Yield and Some Agronomic Characteristics of Silage Maize PDF
Ali Öztürk, Sancar Bulut, Ebru Boran
İspir (Erzurum) İlçesi’nde Meyve Ağaçlarında Bulunan Yaprakbiti Türleri (Homoptera: Aphididae) ve Doğal Düşmanları / Determination of Aphid Species (Homoptera: Aphididae) and Their Natural Enemies on Fruit Trees in Ispir District in Turkey PDF
H. Kemal Narmanlıoğlu, Şaban Güçlü
Giresun Yöresindeki Sığırcılık İşletmelerinde Kullanılan Yem Çeşitleri ve Hayvan Besleme Alışkanlıkları / Feed Varieties Used and Animal Feeding Habits in Cattle Farms in Giresun Province PDF
Ahmet Tugay, Galip Bakır

DERLEMELER

Jeolojik Miras Alanlarının Alternatif Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi: Ballıca Mağarası Örneği / An Evaluation of Geologic Heritage Areas in the Scope of Alternative Tourism: The Sample of Ballıca Cave PDF
Pervin Yeşil, Murat Yeşil, Hasan Yılmaz
Beyazsineklerin (Homoptera: Aleyrodidae) Mücadelesinde Entomopatojen Fungusların Kullanım İmkanları / The Use of Entomopathogen Fungi in Control of Whiteflies (Homoptera: Aleyrodidae) PDF
Engin Kılıç, Erol Yıldırım
Balıklarda Toksikopatolojik Lezyonlar I / Toxicopathological Lesions in Fish I PDF
Arzu Uçar, Muhammed Atamanalp
Ekmekte Bayatlama ve Geciktirilmesi İçin Dikkat Edilecek Hususlar / Important Points For Bread Staling and Its Delaying
Ferid Aydın
Kenelerle Biyolojik Mücadele / Biological Control of Ticks PDF
Erol Yıldırım
Ayçiçeği’nde Sclerotinia sclerotiorum ve Sclerotinia minor’ın Kültürel, Biyolojik ve Kimyasal Mücadelesi / The Cultural, Biological and Chemical Control of Sclerotinia sclerotiorum and Sclerotinia minor in Sunflower PDF
Elif Tozlu


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300-9036