BAZI TRİTİCALE GENOTİPLERİNDE KENDİNE VE YABANCI TOZLAŞMA ORANLARININ BELİRLENMESİ

Metin Tosun, İlknur Akgün, Sevim Sağsöz
745 254

Öz


ÖZET: Erzurum ekolojik koşullarında 1995-1996 ürün yılında triticalenin 2 çeşit ve 3 hattı ile yürütülen bu denemede yabancı tozlaşan, kendine tozlaşan ve işlem uygulanmamış başaklarda başaktaki tohum sayısı, tohum tutma oranı ve tohumların 1000-tane ağırlığı üzerinde durulmuştur.

               Deneme sonucunda, incelenen her üç özelliğin uygulamalara göre önemli derecede farklılık gösterdiği, buna karşın genotipler arasındaki varyasyonun yalnızca 1000-tane ağırlığında önemli olduğu belirlenmiştir. Kastre edilmiş, kendilenmiş ve işlem uygulanmamış başaklarda tohum sayısının sırası ile 2.14-3.59, 12.22-13.17, 16.15-17.90 adet, tohum tutma oranının %10.70-16.30, %61.12-66.90, %80.90-89.52, 1000-tane ağırlığının ise 16.03-25.24, 42.69-47.76, 41.30-48.12 g arasında değiştiği tespit edilmiştir. Triticalede yabancı tozlaşma oranının düşük olduğu (ort. %13.59) ve bu özelliğin genotiplere göre çok az değişiklik gösterdiği saptanmıştır.

 

DETERMINATION OF PERCENTAGE OF SELF AND CROSS POLLINATION IN SOME TRITICALE GENOTYPES

 

            ABSTRACT: This study was conducted under Erzurum conditions in 1995-1996 season with 2 triticale cultivars and 3 triticale lines. Grain number per spike, percentage of seed set and 1000-grain weight in cross pollinated spike, self pollinated spike and intact spike were determined.

               In this researche, three characters studied significantly varied with the treatments, whereas variation only 1000-seed weight among the genotypes was significant, for the emasculated, self polinated and intact spikes, seed number were 2.14-3.59, 12.22-13.17 and 16.15-17.19, percentage of seed set 10.70-16.30%, 61.12-66.90% and 80.90-89.52%, and1000-grain weight 16.03-25.24, 42.69-47.76 and 41.30-48.12 g respectively. These result indicated that the cross pollination of triticale was lower (avg. 13.59%) and this characters showed slight variation among genotypes.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.