ERZURUM EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI TRİTİCALE HAT VE ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İlknur Akgün, Metin Tosun, Sevim Sağsöz
574 406

Öz


ÖZET : Bu araştırma Erzurum ekolojik koşullarında farklı kaynaklardan temin edilen 36 triticale çeşit/hattının verim ve verim unsurlarını belirlemek amacıyla 1992-93 ve 1994-95 ürün yıllarında yürütülmüştür. Araştırma sonucunda 11, 17, 18 ve 19 sıra numaralı hatlar ile IGUANA 4-2 ve ERONGA 83 çeşitlerinin Erzurum kıraç şartları için ümitvar oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca tane kırışıklığının bir göstergesi olan hektolitre ağırlığının birçok çeşit ve hatta (özellikle CIMMYT tarafından son yıllarda geliştirilmiş genotiplerde) 70 kg'ın üzerinde ve bu çeşit/hatlarda tanelerin daha dolgun oldukları belirlenmiştir.

 

A RESEARCH ON YIELD AND YIELD COMPENENTS OF SOME TRITICALE LINES AND CULTIVARS UNDER ERZURUM ECOLOGICAL CONDITIONS

 

SUMMARY: This research was carried out in order to determine the yields and some agricultural characteristics of 36 triticale cultivars/lines under Erzurum ecological conditions in 1992-93 and 1994-95 growing seasons. The experiment indicated that lines 11, 17, 18 and 19 and cultivars IGUANA 4-2 and ERONGA 83 were suitable in Erzurum dryland conditions. On the other hand, test weight was generally above 70 kg in the many cultivars/lines (especially cultivars and lines from CIMMYT) and their seeds were plumper.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.