BİTKİLERDE UYUŞMAZLIK SİSTEMLERİ

Sevim Sağsöz
1.137 1.210

Öz


ÖZET
Stigma üzerinde polen danesinin çimlenememesi veya stil içerisinde polen t&pünün
gelişememesi durumunu ifade eden uyuşmazlık sistemleri, genetik davramşlarma
göre Gametofitik ve Sporofitik uyuşmazlık olmak üzere iki kısma ayrılır.
Gametofitik uyuşmazlıkta, polenlerin fonksiyon kabiliyetlerini bir seri aıle!
gen (S h S 2, S 3, S 4 ... SJ tayin eder. Eğer stilusda polendeki gen bulunursapolen
tüpünün gelişmesi engellenir, uyuşma gösteremez.
Sporofitik uyuşmazlık iki kısma ayrılır. 1- Homomorfik grup: Polen danesi
ve ıüpünün davranışı diploid genotip tarafndan kontrol ,edilir. 2- Heteromoıfik
grup: Uyuşmazlıkfeaksiyonu üreme organları bakımindan iki veya dahafazla farklı
çiçek tipinin bulunmasından meydana gelir. Bu son grup; ,Ca) dimorlik türler, (b)
trimorfik türler olarak iki kısma ayrılmaktadır.
Uyuşmazlık bitki ıslahı yönünden .çok büyük bir öneme 'sahiptir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.