KİREÇLİ TOPRAKLARIN KATYON DEĞİŞİM KAPASİTELERİNİN TAYİNİNDE KULLANILAN BAZI METOTLARIN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

M. Turgut Sağlam, Saim Karakaplan
509 392

Öz


ÖZET
Kireçli topraklarin katyon değişim kapasitelerinin tayini, birtakıhı giiçlültler
içerir. Hatdb sonuçlara neden olan bu güçlükler, yerıi yöntemler kullanılarak gide~
rilmeye çal~ılmaktadır.
Bu araştırmada, Malatya yöresinden almmış' kireçli toprakların katyon değişim
kapasiteleri, bu konuda verilmiş yörıte~/erden dördü kullamlarak tespit edi/miştir.
Elde edilen sonuçlar açısından yontemler arasında farkılık bulunup bulunmadığı
s,aptanmış Ye farklılıklarm kaynakları tartrşılarak kireçli toprakJarm katyon
değışim kapasitel~rinin tayiriiluie güvenle kullanılabilecek yöntemler kaydedilmiştir.
Elde edilen sonuçlar, U.S. Salfnüy Lah. Staff (1969), Papanicoiaou (976) ve
Polemlo ve Rhoades (1977) tarafından önerilen yöntemlerin kireçli toprakların
katyon değişim kapasitesi tayinlerinde kuilanılabileceğini göstermiştir. Ancak, bu
yöntemler arasında yapılacak seçimde, toprak özellikleri ve laboratuvarın kimyasal
analiz olanakları dikkate alınmalıdır.

An lnvestigation on the Comparisian of Some Methods Used For the Determination of C.E.C of CalcateoliS Soils

SUMMARY

The determination of catioo exchange capacity of caleareous soils contains a
ber 01 problems. These problems which lead to abnormal results has been
ied to be overc0!lle using new pro~erures.
29
In this investigation,. cation exchange capacıtıes of the cakareous soil
sampleş from Malatya and its vicinity were determined with four of the methods
suggested for cakareous soils. The differences among the methods and the
sources of the differences were discussed and the reliable methods in determining
CEC of cakareous soi1s were reported.
The results obtained have shown that the methods proposed by tr.S. Salinity
Lab. Staff (1969),.Papanicolaou (1976) and Polemio and Rhoades (1977) may be
used f9r' the determination of c~tion exchange capacity of cakareous soils. Howe·
ver, soi! properties and laboratory facilities must be considered.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.