MORKARAMAN, MERİNOS VE İVESİ SAF IRKLARI İLE BUNLARIN DOKUZ AYRI MELEZLERİNİN BESİ PERFORMANSLARI II. % 30, % 50 ve % 70 KESİF YEM İÇEREN RASYONLARA GÖSTERDİKLERİ REAKSİYON.

Ahmet Çakır, Sümer Haşimoğlu, Yusuf Vanlı, Nihat Özen, Erdal Köprücü
551 376

Öz


ÖZET
Morkaraman (=K), Merinos (=M) ve Ivesi (=I)safırkları ile bunların ii ayrı
mele:?lednin (KM), (Kl), (MI), (KM)2, (F3), (Gi), (G 3), (LK) M ve I(MK) uçayrı
besi rasyonuna reaksiyonlarını saptamak için bir deneme yapılmıştır. Kullanılan
üç besi rasyonu %30, % 50 ve %70 kesif yem içermektedir. Bu deneinede 279
adet LO aylık erkek toklıdar kullamlmış ve deneme 70 gün sürmüş/ür.
Hem % 50 (182 gr/gün) hem de% 70 kesijyem içeren rasyonlar (l91 gr/gün)
%30 kesijyem içeren rasyondan (132 gr/gün) f!nemli derecefazla canlı agırlık ar/ışı
sağlamış/ır (P < 0.05). Ancak bu iki kesif yem düzeyinin (I';; 50 ve %70) s.ağladıklal'~
gün/4k ağırlık artışları önemli ölçüde Jarklı bulunmamıştır. Buna karşın
%70 kesifyem (=7.66) % 30 (= 10,64) ve % 50 kesif yel1'Jden (=8.41) daha iyi
bir.yemden yararlanma değeri sağlamıştır. Böylece %70 kesif yem içeren rasyon üç
rasyon arasından fn ekonomik çanlı ağırlık artışını satilamıştır.
En yüksek (l91 gr/gün) ve en düşük (143 gr/gün) canlı ağırlik artışlarz sırasıyla
(KM)2 ve ivesi'lere ait olmuştur. (MK)2, (KM), (İM)K ve (IK)M genotipindekiler
Morkaraman ve ivesi/erden önemli derecede fazla canlı ağırlık artışı sağlamışlar.
dır (P < 0.05). Geriye ka/an genotiplerin hepsi birbirine benzer sonuçlar vermişlerdir.
iki yerli ırkm (Morkaraman ve ivesi) meLezieri heterazis işareti göstermemiş,
buna karşın bu yerli ırkların merinoslarla olan melezLerinde heterozise rastlanmıştır.

FATTENING PERFORMANCE OF MORKARAMAN MERINO AND
AWASSI PURBEBREDS AND THEIR NINE CROSSBREDS. II. THEIR
RESPONSE TO THE RATIONS CONTAINING 30,50 AND 70PERCENT
CONCENTRATES.

SUMMARY


An experiment was conducted in oeder to determine the response of three purebreds,
Morkaraman (=K), Awassi (=1) and Merino (=M), and their nine
crossbreds, (MK), (KI), (MI), (MK)2, (F3), (G2), (G3), (IK)M and (I(MK) to three
different fattening rations. The three fattening rations were containing 30,50
and 70 %concentrates. Totally 279 ten-month old males were used in this experiment
and the experiment lasteq in 70 days.
Both 50 and 70 %concentrates produced significandy moı:e daily gains than
30 %concentrates (P < 0.05), but there were not significant differenee between
the groups received 50 and 70 % concentrates regarding to average daily gain.
However 70 %eoncentrates produced better feed efficieney (=7.66) than those
30 %(=':ıl: 10.64) and 50 %(= a.41) eoncentrates on dırmatter basis. Thus 70%
eoncentrate produced the most eeonomic daily gain among the three ra,tions
were tested.
The highest (191 gm/day) and the lowest daily gains (143 gm/day) were obtained
wjth (MK)2 and Awassİ lambs respeetively. (KM)2, (KM), (IM)K and I(MK)
produeed significantiy higher daily gain from those Morkaraman and Awassies
(P < 0.05). The rest of the genotypes were responded similarly to the fatteningrations.
The crossbred of the two natiye breeds. Morkaraman and Awassi (=Ml)
did not show any signs of heterosis where as the crossbreds of native bred and
Merino did.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.