AÇIK VE KAPALI AHIRLARIIN ERZURUM KIŞ ŞARTLARINDA "DOĞU KIRMIZISI x ESMER İSVİÇRE" MELEZİ İNEKLERiN süT VERİMLERİNE, SÜT KOMPOZİSYONUNA ve KABA YEM TÜKETİMİNE ETKİSİ

Ahmet Çakır, Sümer Haşimoğlu, Nihat Özen, Macit Özhan, Gürol Ergin
865 296

Öz


ÖZET
Erzurum kış şartlarında açık ve kapalı ahırlarm Doğu Kırmızı x Esmer" lsviçre
melezi ineklerin süt verimi, sütün kompozisyonu ve kaba yem tüke.timini araştırmak
için bir deneme yapılmıştır. Bu denemede toplam 20 inek kullanılmış ve deneme 4 ay
sürmüştür. lnekler yaşlarına, doğum yaptıkları tarihe, süt verimlerine ve canlı
ağırlık/arına göre 4 benzer gruba ayrılmıştır. Guruplardan ikisi kapalı ahırda barındırılmıştır.
Diğer iki gurup açık ahırda tutulmuştur. Açık ve kapalı ahırdaki gu'ruplardan
birine yiyebildikleri kadar kaba yem verilmiştir. Diğer guruplara ise sınırlı
yüzeyde (her .LOO kg. canlı ağırlık için 2 kg.) kaba yem verilmiştir.
Açık ahırdaki ineklerin süt verimi (8.6 kg.fgünfhayvan), kapalı ahırdaki/erden
(7.9 kg.fgünfhayvan) önemli derecede daha yüksek olmuştur·(P < 0.05). Ad
libitum kaba yem verilmesi, sınırlı düzeyde kaba yem veri/ertlerden önemli derecede
fazla süt verimi sağlamıştır (P < O.OS}.
Düzeltilmiş süt verimi ahır tipinden de, veri/en kaba yemin miktarından da
etkilenmemiştir. Açık ahırdakilerin kaba yem tüketimi (l0.7 kg.fgün), kapalı ahırdakilerden
(10.3 kg.fgün) önemli derecede farklı olmuştur (P < 0.05).
Kapalı ahırdaki ineklerin sütlerinin kuru madde (% 13.33) ve yağ kapsamı
(% 4.95)~açık ahırdakilerden önemli derecede daha fazla olmuştur (P < 0.05).
Açık ahırdaki ineklerin sütlerindeki kuru madde ve yağ kapsamı, sırasıyla % 12.77
ve % 4.13 olmuştur. Süttekiprotein düzeyi ahır tipinden etkilenmemiştir. Buna karşın,
yiyebildikleri kadar kaba yem verilmesi, sütteki protein düzeyini önemli ölçüde
artırmıştır. (P < 0.05).
Tüm bu }'erilerden, açık ahır/ann y~mden yararlanmayı önemli ölçüde arıu'dığı
ve denemenin yapıldığı şartlarda daha ekonomik süt verimi sağlandığı sonucuna verilmişir.

EFFECTS OF SHADE AND STANCHION TYPE BARNS ON M/LK PRODUCTION, MILK COMPOSITION AND ROUGHAGE CONSUMPTION OF" BROWN SWISS X EAST ANATOLIAN RED" CROSSBRED COWS DURING WINTER IN ERZURUM

SUMMARY


An experiment was conducted in order to investigate theeffeets of shade and
stanction type barns on IDilk production, milk compösition and roughage comsumption of Brown Swiss x East Anatotian Red crossbred cows during wintel' in
Brzıııum. Totally 20 cows were used in this experiment and the experiment lasted
4 months. Cows were divided into four s.imiJar groups aeçording to their age,
Iactahon, milk yield and body weight. Two of the groups were kept in stanction
barns. The other two groups were kept in sh~de bams. One of the two groups in
shade and stanaction bams' were given ad !ibitum roughage. The other groups
were fed limited amount of (2 kg/ıoO kg. bodyweight) roughage.
Non-corrccted milk production of cows kept in shade bam (8.6 kg/day/cow)
was significant1y higher (P < 0.05) than cows kcpt in stanction bam (7,9 kg/day/
cow). Ad !ibitum feeding of roughage producted signifieantly higher (P < 0.05)
milk production (8 . 4 kg/day/cow) than those fed limited amount of roughage
(8.0 kg/day/cow).
Corrected milk production was not affected neıther by baFn types nor by the
amonut of roughage.
Roughage consumpüion in shade bam (10.7 kg(day/cow) was sigliificant1y
higher (P < 0.05) than in stanction bam (ıo.3 kgfdayicow),
Dry m;atter (13.33 %) and fat contents (4,95 %) of mıik produced by cows
kept in stanction barn were significandy higher (P < 0.05) than those cows kept
in shade bam. Dry matter and fat contents of milk produced by cows in shadc
bam were 12.77 %and 4. i 3 %, respectively. Protein content of milk was notaffected
by the type of bam. However, full feeding (Jf roughage significandy increased
protein content of milk.
it was eonduded form aLL these data that shade bam produced better feed
efficinenay and more economical milk procluction under the conclitions of this experiment.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.