GOSSİPOLÜ ALINMIŞ PAMUK TOHUMU KÜSPESİ İLE DÜŞÜK KALİTELİ AYÇİÇEĞİ KÜSPESİNİN KASAPLIK CİVCİV RASYONLARINDA SOYA KÜSPESİ YERİNE KULLANILMA OLANAKLARI

Ahmet Çakır, T.W. Sullivan
734 391

Öz


ÖZET
T. W. SuI:lil'80 (3)
Kasaplık civciv rasyonlarında ek proteinin üç ayrı sağlanış şeklini
karşılaştırmak (hepsinin soya küspesi ile; yarısmın soya küspesi diğer
yarısının gossipolü alınmış pamuk tohumu küspesi ile; yarısının soya
küspesi diğer yarısının düşük kaliteli prese ayçiçeği ,kiispesi ile), bu kaynakları
iki düzeyde (O ve-%0.25) lisin ve iki düzeyde (O ve %0.10) metiyo-
nin ile takviye etmeye kasaplık civcivlerin göstereceği reaksiyonu
tespit etmek için 3 x 2 x 2 faktöriyel desene uygun bir deneme yapılmıştır.
Kullanılan- ayçiçeği küspesi (AK) ekspeller yöntemle'üretilmiş olup
düşük kalitelidir ( %31 ham protein, % 21 ham sellüloz)~ Pamuk
- tohumu küspesi (PTK) gossipolü alınış PTK olup % 0,0097 serbest
gossipol taşımaktadır.
Tüm deneme rasyon/arı amino asitler ,dışında diğer tüm besin
maddelerince dengeli ve yeterli olacak şekilde hazılanmıştır. Bu denemede
Cobbs x Cobb-s ırkı 360 adet günlük civciv kullanılmış ve deneme 28
gün :sürmüştür.
Ek proteinin yarısının düşük kaliteli AK ile karşılanması canlı ağırlık,
yem tüketimi ve yemelen yararlanmayı önemli derecede (P. < 0.05)
azaltmıştır. Ek proteinin yarısının gossipolü alınmış PTK ile sa~lanması
ile tümünün soya küspesi ile sağlanması arasında önemli bir farklılık
olmamıştır. Lisin- ilavesi genelde etkili olmuş,lisin takviyesi alan guruplar
(11~ gr) almayanlardan (696 gr) önemli d~recede (P < 0,0.5) fazla ağırlık
sağlamışlardır. Fakat bu farklılığı~ (14 gr) pratikte önemli olmadığı düşünülmüştür. Ek proteinin sağ/anış şekli il~ metiyonin arasındaki
interaksiyon canlı ağırlığı önemli ölçüde (P < 0.05) etkilemiş,
meJiyonin ilavesi soya küspesi alan gruplarda alumlu, ek proteinin yarısı
gossipolü alınmış PTK ile sağlananlarda olumsuz sonuç yaratmıştır.
Bu nedenlerle soya-mısır esasına dayanan kasaplık ciliciv rasyonlarında
soya küspesi ile sağlanan proteinin en az yarısının gossipo/ü alınmış
PTK ile sağlanabileceği, fakat düşük kaliteli AK ile bunun olanaksız
olduğu sonucuna varılmış, %0.25 lisin ve %0.1 metiyonin ilavesinin
bu sonucu değiştirmediği görülmüştür.

SUMMARY

Degossypolized Cottonseed Meal and Low Quality Sunflower Meal Replacements for Soybean Meal in Broiler Rations

A 3x2x2 factoriaI experiment was .
conducted in order to compare three
differen't ways of furnishing suppIemental
protein -(all soybean meal, 50
Xsoybean meal - 50 %degossypolized
-coftonseed meat; 30 % sayhean meal 50
Low quality expelIer sunflower meal)
in broiler rations, and, to determin~
the response-of br.oilers to the two levels
of L-Iysine (0.00 and 0.25 %),_
and the two added levels of L-methioniı;
ıe. Crude protein and crude fiber
contents of suı.af1ower meal. were31
%and % ıı respectively. Degossypolized
cottonseed meal contained
0.0097 % free gı;>ssypol.
AU basal dids used in this experiment
were balanced in all nutrients
except in essentaial amino acids. Three"
hundred and sixty day - old .Cobbs
x Cobbs-chicks were llSed and the experiment
lırsted in 28 days.
Furnishing 50 % of the supple1emental
protein with low quality sunf~
lower meal significant1y reduced body
weight, feed" consumption' and f:eedl
ga.jn ratios (P < 0.0.5). There was not
any si'gnificant difference between furnishing
all supplemental protein with
soyb ean meal and 50 %of the supplemental
protein with degossypolized cot-'
tonseed meal and 50 % of it with soybean
meal. Groups recevied basal rations
suplemented with 0.25 % LIysiı:
e (714 gm) obtained significantly
higher (P < 0.05) body weight than
those groups recieved basal rations Wıthout
L-Iysine supplementation (696
gm). However, the difference (l8 gm)
was not important in practice. Interaction
between added methionine and
supplemental protein sources was significantly
(P < 0.05) effective on
body weight. Addi~on. of O. i % L-'
methionine increased body weight in
groups fed only soybean meal as supplemental
protein source, but it decreased
body weight in those groups fed
50 % soyhean meal - 40 % degossypolized
cottonseed meal as supplemen-tal
protein source.
Therefore it was coneluded that
. at least 50 % of the supplemental protein
in a soybean - cörn broiler ration
can be furnished wİth degossypoHzed
cottor:ı~eed meal without any amino
acid supplementation, but it is not
recommended to furnish 50 % of
the supplemental protein in soybeancom
broiler rations with low quality
expeller sunflower meal. The adetition
of L-Iysine and/or L - illetlıionine
to this basal diet did not re store bocly
weight, feed consuı;p.ption and feed/
gain ratio.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.