EKSPELLER YÖNTEMLE ÜRETİLEN DÜŞÜK KALİTELİ AYÇİÇEK KÜSPESİNİN KASAPLIK CİVCİV RASYONLARINDA SOYA KÜSPESİ YERİNE KULLANILMA OLANAKLARI

Ahmet Çakır, T.W. Sullivan
798 257

Öz


ÖZET
T. W. SULııvAN (3)
Ek proteinin üç ayrı sağlanış şekli (hepsinin soya küspesi ile; %
75 nin soya küspesi %25\ nin ayçiçeği-küspesi ile; Yarısınm soya küspesi
ve diğer yarısının ayçiçeği kiispesi ile); iki ilave lisin düzeyi (0- ve %0.25)
ve iki ilave metiyonin düzeyinin (O ve %0.1) kasaplık ciYcivl;; üzerine
olan etkilerini saptamak iç.ın 3x2x2 faktöriyel desene uygun bir deneme
yapıl~ıştır. Kullanılan ayçiçeği krlSpesi ekspeller yöntemle üretilmiş·
% 31 ham protein ve %21 ham sellüloz içeren bir küspe idi.
Tüm deneme -rasyonları amino asit/er d~ında diğer bütün bes~n
_maddelerince dengeli ve yeterli olacak şekilde hazırlanmıştır. Bu denemede
'Cobbs x Cobbs ırkı 360 adet gf;nlük civciv kullanılmış ve deneme 28 'gün
sürmüştür.
Ek proteinn % 25 veya %50 i düşük kalite ekspeller ayçiçeği küspesi
-geri kalanı soya küspesi ile karşılandığinda canlı ağ·ırlık, yem tüke:
t-imi ve yemden yaraila.nr:ıa önemli derecede duşmüştür (P < 0.05). RUM
karşın lisin ve metiyonin amino asit/erinin tek tek veya birlikte verilmeleri
önemli bir değişiklik 'sağlamam~(ır (P > 0.05).. Bu nedenlerle
şu kararlara. varılmıştır: a- Ek proteinin %25 veya %50 nin düşük ka·
liteli ayçiçeği'kuspesi ile rağlanması halinde lisin ve metiyonin yetmezliğine
düşülmez, b· bu deneme şartlarında ciYciv rasyonlarına % 12 den
fazladüşüjç kaliteli ayçiçeği küspesi katılmama.lıdır ııe c- rasyonlarrfakt
ayçiçeği küspesinin artışına pqralel olarak azalan canlı ağırlık, yem tüketimi
ve yemelen yararlanma değerleri rasyonlardaki sellüloz artışına
bağlanabilir.

SUMMARY

Low Quality Sunflower Meal As A Replacement For Soybean Meal In Broilr Rations

A 3x2x2 factorial eKperiment was
,conducted in order to determine the
effects of three different ways of furnishing
supplemental protein (All
by soybean meal; 75 % by soybe{ln
meal, 25 % by low quality sunflower
meal; 50% by soybeatı meal, %'50
by low quality sunflower IIleal);
two lev.els of added lysine tO.OO and
0.250 X); the levels of added methioDine
(0.00 and 0.100 % ') on broiler
chicks. The, sunflbwermeal was a law
quality and expeller extracted, containiİıg
3i X' crude prbtein and 21 %
crude fiber.
All diets were balanced in all
nutrients ,except in essential amino acids.
Three 'hundred and siKty. Dayold
Cobbs x Cobbs ~hiks were
used in this eKperiment and the experiment
lasted in 28 days.
Furnishing 25 % or SO % of the
supplemental protein by lo~ qua1ity
expeller sunflower meal and the rest .
of it by soyhean meal deereased
live weight, feed consumptıon and Feed/
gain ratios significantly (P < 0.05)
The addition of lysine and/or methoionine
did not produce any significant
. response. Therefore it wasconCıuded
a-When law quality expellersunflower
meal is used to furnis'h 25 %and 50 %
of the supplemental' p'rotein itı broiler
rations, there is no Isyine andfor methionin~
deficiency. b-Under this conditiön
broiler starter rations should not contain
more than 12·%low quality ~sunflower
meal, and c-Observed decreases .
in live weight, feed consumption and'
in feedfgain ratios as sunflower meal
level in the diets increases, might due
to incre.ase in crude' fiber content of
eKperimental diets.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.