ERZURUM ŞARTLARINDA MER'AYA İLAVE OLARAK VERİLEN FABRİKA YEMİ ve AMONYUM NİTRATU FABRİKA YEMİNİN BUZAĞI VE TOSUNLARIN PERFORMANSLARINA ETKİSİ

Sümer Haşimoğlu, Ayhan Aksoy, Ahmet Çakır
744 351

Öz


ÖZET

Bt{ araştırma, Erzurum şartlarında mer'ada otlayan genç sığır/aNn,
hangi devreden itibaren kesif yemle takviye edilmeleri, bu takviyenin
hangi düzeyde yapılması gerektiği re farklı ırkıada, melezIerinin mer'adan
faydalanma kabiliyetlerinin tesbitini amaçlamaktadır.
Bu maksat/a 3-6 aylık 25 baş erkek buzağı ve 6-12 aylık 31 baş
tosun yaşları, ırkları ve vücut ağırltkiarma göre, üç muameleye şansa
bağlı olarak dağıtılmışlardrr.
Ml/ameleleri, I. sader'e mer'a, 2. meraya ailaveten yem sanayi buzağı
büyütme yemi (% 18 ham proteinli}ve 3. muameleyi de amoyum
nitrtlt/ı buzağı hüyütme yemi (% 26 ham proteirıli) teşkil etmiştır. Adı
geçen kesit yemler 3-6 aylık buzağılara 2. ve 3. muameleler için günde
hayvan başına 400 gr.. 7-12 aylık tosun/ar için günde 800 gr.
düzeyinde o/mak üzere. hayvan/ar akşam mer'adan döndükten sonra
l'eriJmiş.tir. Hayvanlar günde iki defa sulanmış ve her ]4 günde bir
tartl/rnış/ardır_ DenemR 47 gün sürmüştür (ı 6 Temmuz-9 Ekim' 1975).
Gerek 3-6 aylık huza/blarda ve gerekse 7-1.2 aylık tosun/arda 2. ve
3. muamelelerdekiler, i. muamele/erdekini1en i5n<'mfi (P < 0,05) mik.
tankı daha fazla canlı ağırlık artışı kazarımışlardır.3·6 ay/ık buzağı/ar arasında Esmer Isviçl'e/er ve Esmer 'sviçre x
Do.ğu Kırmızı Melezierinin mer'adan yarar/anma diizey/eri hel' üç muame/
ede de Doğu K~rmızı/ardandahafaz/ao/muş.tur. 7-12 aylık tosun/arda
ise, Esmer b"içre'lerin meradan yarar/anma düzey/eri, hem Esme,.
ıSviçre x Doğu kırmızı me/ezlerindefr, hem de Doğu Kırmm'ardan daha
fazla olmuştur.
Bütün bulgu/ar ince/ernp ekonomik analiii yapıldığında, 15 Ağustos
tariJtbiden itibaren mer'ada otlayan hayvan/arın kesifyem/e tdkviyesinin,
gerektiği ~'e bıı takviyenin net kan yükseltitiği sonucuna varılmıştır.

 

SUMMARY

The Effects of Pasture Supplementation With Concentrates and Ammonium Nitrate Added Concentrales on Steer-Calves and Yearlings


Pasture supplemantation during
summer was studied in order to determine
the optimum level of supplementation,
gain trends on summer
pasture and feed utilization of different
breeds of calves and yearling
steers,.
25 head of 3 to 6-month old calves
and 31 heads of 7 to ı 2-month
old yearling steers were randomly assigned
to 3 treatments according to their
breeds, age and body weights·.
Treatment- ı was control group
with no supplementation, second treatment
was pastur~ plus concentrate
(l8 % crude protein) and the third
one was pasture phıs ammonıum nitrate
ad<!ed proteiıı concentrate (26
% crude protein). SuppIementation levels
were 4ÜO gm/day for 3 to 6- month
old calves and. 800 gm/day for 7 to
ıı-month old of age steers for both
protein concentrate and ammonium
nitrate added protein concentrate.
BQth concentrates were fed once a
day, in the evening. Animals were
watered twice a dayand weighed in
every 14 days during experimental period.
There was a significant (P < 0,05)
adva,ntage in weight gain's feeding of
the two additional concentrates in
both calves and steers as compared to
those control gwups. However, ammonium
nitrate added concentrates were
slightly inferior to those concentrates
without ammonium n.itrate.
The breeds Were Brown Swiss,
Brown Swiss x Red Anaıolian erosses
and Red Anatolians. The frist two
used the pasture more efficiently than
those Red Anatolians in 3 to 6-month
old calves. However, in older groups,
7 to l2-month old steers, only Brown
Swiss steers were significanily superior
to botb Bwrown Swiss x Red Anatolian
Crosses and Red Anatolians.
Pasture supplerrientation with 400
and 800 grams of concentrates was
economical and improved the financial
rehıros in calve" and yearlings respectively.
From all thcse data it was conetuded
that pasture should be suppJementcd
with concentmtes espeeiaUy after 15 tlı
of August in Erzurum area. This
is going to increase the net ineome.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.