SULAMA SULARINDA MEVCUT OLAN KARBONAT VE BİKARBONAT İYONLARININ TOPRAK ÜZERİNDEKi ZARARLI ETKİLERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN BAZI KISTASLAR

Mehmet Turgut Sağlam
549 532

Öz


ÖZET
Bu yazıda, sulama sularında mevcut olan karbonat ve bikarbonat •
iyonlarmm· toprak üzerindeki zararlı etkilerinin belirlenmesinde kul/anılan
bazı kıstaslar verilmiş ve bunların değerlendirilmesi yapılmıştır.
Ayrıca, bazı sulama suyu analiz sonuçları iki ayrı kıstasa göre değerlendirilmiş
ve sulama yönünden uygtın olup olmadık/arı tartışılmıştır.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.