KİREÇLİ TOPRAKLARIN KATYON DEĞİŞİM KAPASİTELERİ VE YÜZDE BAZ DOYGUNLUKLARININ TAYİNİ

E. P. Papanicolaou, M. Turgut Sağlam (Çev.)
793 312

Öz


ÖZET
Kireçli toprakların katyon değişim kapasitelerinin tayininde kaçınılmaz
bazı hatalan ihtiva eden bit metod geliştirilmiştir. Bumetodda,
-kalsiyum indeks katyon olara~ kullanılmış ve aşırı tuzların ortamdan
çıkarılması işlemi ihmal edilmiştir. Buna ilaveten, bu topraklarda
değişebilir kalsiyum + mağnezyum tayini için direk bir yol ileri sürü!muştür.
Önerilen bu metod yardımıyla elde edilen katyon değişim kapasitesi
değerleri, Ba13 3 kullanılarak uygulanan izotopik sulandırılma metoduyla
bulunan katyon değişim kapasitesi değerleri ve aynı zamanda
amonyum asetat ve Bower ve çalışma arkadaşımnın metodları ile
mukayese edimiştir.
Yıkama çözeltisi olarak pH değerleri.7.0 ye ayarlanan LiCl, Na
Ci ve NH4CI un i N çözeltileri kullanılmış ve örneklerin yüzde baz
doygunlukları bu yolla hesap edilmiştir. Bu hesaplamada, yıkama sayılall
ve aynı zamanda çözünen karbonat ve bikarbonatlann düzeltilmiş
veya düzeltilmemiş değerleri değişken olarak kullanılmıştır.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.