BAL İSTİHSALİ İÇİN İKİ ANALI KOLONİ TEŞKİLİ

C. L. Farrar, Enver Öder (Çev.)
846 360

Öz


ÖZET

iki analı kolani idaresi, nüfus arttıkça. her ünitedeki arı sayısıda
artacağından bal istihsalininde yükseleceği esasına dayanır. Kuvvetli
koloni/er daha az nüfuslu koloni/erden sadece daha fazla bol istihsal
etmezler, aynı zamanda bu tip koloniler daha iyi ve istikrarlı bir çalışma
düzeni sağlarlar. iki analı kolonilerin genç 'analarla kışlatılma zorunluğu
ı'ardır. Bu yüzden bu sistemle çalışan ancı/ar diğer sistemle çalışan arıcılara
nazaran ana arı kalitesi üzerinde daha hassasiyetle durmak mecburiyetindedirler.
Diğer taraftan, iki analı koloniler tek anah duruma
getirildiklerinde ko}'anıarda bol miktarda pollen depo edilmiş olacağından
gayet güzel kışlarlar ve yaza kuvvetli çıkarak çok kuvvetli koloni/er meydana
getirirler.
Tek analı koloni/ere göre iki analı koloni/erde, belli miktarda istihsal
edilecek bal için daha pz miktarda ekipmana ihtiyaç vardır. Bununla
beraber iki analı koloni/er için standart kovan ekipmanlarının kullamlması
diğerlerine göre, sınırlıdır.
İki analı kolani tatbikatında manipulasyon zamanları çok dikkatli
bir şekilde ve dakik olarak ayarlanmalıdır. Aslmda bu husus tecrübeli
bir ancmm tek ana/ı kolonilerdede yapması gereken bir husustw:.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.