TOPRAKTA MEVCUT BAZI KATYONLARIN ALEV FOTOMETRESİ İLE TAYİNİ

M. Turgut Sağlam
795 290

Öz


ÖZET
A/~v fotometresi uzun yıllordır kullamlan bir cihtzz olmakla beraber,
birçok o:zelliklerl son yıllarda anlaşılmıştır. Toprak 've bitki anali~lerinde
bu teknikten geniş olçüdefaydalanılmakta ve her giin daha yetenekli
cihazlar geliştirilmektedir. Bazı elementler ve özellikle Na re K,
bu yöntem yardıımyla bQ.§arl ile tayi,! edilebilmektedir. Ca Ye Mg un da
bu metodla tayin edilmesi imkan dahilinde olmakla beraber, bu elementlerin
kimyasal metodlarla tayin edilmesi bazı bakımıardan tkıha uygun
olmaktadır.
Yazıda, alev fotometresinin çalışma prensipleri anlatılmış Ye tanımı
yapılmıştır. Ayrıca Na, K, Ca Ye Mg tayinlerinin, bu yöntemle tayin edilebilme
imkanları ve tayin e.masın@ ortaya çıkabaecek zorluklar üzerinde
durulmuştur.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.