BUHAR-DAMITMA METODU İLE AMONYUM VE NİTRAT TAYİNİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

M. Turgut Sağlam
786 995

Öz


ÖZET
Bu araştırmanın gayesi: buhar:damıtma metodu
kuUanılarak amonyum ve nitrat azotunu tayin etmektır,
Bu maksatla, orijinal buhar-damıtma dhazır:ıa benzer
ve aynı prensibe dayanan bir buhar-damıtma, cihazı
yapılmış ve ne ölçüde çalıştığı araştırılmıştır. Öte
yandan, nitratn amonyağa indirgen.mesinde demir sülfatın
kullanılma imkanları qenem-eye alınmıştır.
Kurulan cihaz yardımıyla yapılan analizlerde, sisteme
ilave-edilen amonyum azotunun % 92.7-99.8 oranında
geri alınabildiği tesbit edilmiştir. İlave edil~1t
amohyum azotu ile geri alınan amonyum azot:u arasındaki
korrelasyon katsayısı 0.99 olarak önemli bulunmuştur.
Buna karşılık, ilave edilen nitrat azotunun tam
olarak geri alınamadığı ve ilave edilen nitrat azotunun
miktarı arttıkça, geri alınan miktarların azaldığı gö~
rülmüştür. Bu durum, Devarda alloy yerine nitratın in- _
dirgenmesi için kullanılan demir sülfatın başarısızlığına
atfe.dilmiştir. indirgeyici olarak demir sülfat kullanılması
halinde, nitrat azotu tam olarak amonyağa çevrilememekte
ve 5-10 ppm den daha fazla: nitrat azotu
mevcudiyetinde~ hatalı sonuçlar elde f'!dilmektedir. Bu
husw;, literatürde verilenler He uygunFuk halinde değildir.

Toprak örnegi kullanılarak yapılan analizlerde,
amonyum azotu için başarılı sonuçlar elde edilmiş ve
topraktaki değişebilir amonyumun doğru olarak tayin
edilebileceği sonucuna varılmıştır. Toprakta mevcut
nitrat azotunun tayininde, yine benzer zorlukların m~1)·
cut olduğu tesbit edilrr;ı.iş ve 5-10 ppm den daha fazla
nitrat azotunun tam olarak tayin edilemeyeceği anlaşılmıştır.
Bu tip bir cihaz kolaylıkla yapılabilmektedir~ Me·
todun uyuuZanması ise, son derece basit ve hızlıdır.
Günde en az 50 örneğin amonyum ve nitrat azotunu tayin
etmek imkan dahilindedir.

SUMMARY


An Investigatlon on Determination of Ammonium and Nitrate
by Steam·pistillation Method

The purpose of this experiment
is to determine ammonium
and nltrate nitrogen by using steam
·distiltation apparatus which is
based on the same principle and
similar to original was designed.
The check up of this apparatus was
investigated. On the other hand,
posslbilities of reductron of nltrate
to ammonia by ferrous sulfate
was tested.
lt was found that recovery of
ammonium nitrogen added to the
system waş 92.7-99.8 % by the
deslgned apparatus. Correlation
coefficient that is 0.99 between added
ammonlum nitrogen and rocoVery
was found to be significant
statistically. Whereas nitrate nitrogen
added to the system was not
fully recovered. Recevery of nitrate
nıtrogen is deereased with incre
ments of added nitrate nitrogen
The phenomenon has been attri·
buted to inefficiency of ferrous sulfate
used for reduction of nitrate
Instead of Devarda alloy- When
ferrous suJfate iS used for reducti
ôri of nitrate, nitrata- niUagen tould
not be canverted to ammonia.
For this reason. the solutions containing
more than 5-10 ppm. nitrate
nitrogen have giverl erroneous
results. These findings are not
in accordance with literature.
Analyses of soil samples have
shown that exchangeable 'ammonium
nitrogen courd be determined
by this method successfully. Determinatian
of nitrate nitrogen in
salı has given similar difficulties.
According to the results obtained
by this experiment. ıt ıs not possible
to determine nitrate nitrogen
eompletely in soils which contain
more than 5-10 ppm nitrate nit rogen.
This kind of apparatus can be
assembled simply. On the other
hand, applic-ation of the method is
very simple and fast.lt is at least
possible to analyse ammonium
and nitrate nitrogen of 50 samples
per day.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.