TOPRAGIN ORGANİK FRAKSİYONU TARAFINDAN AMONYAĞIN FİKSASYONU

H. Nommik, M. Turgut Sağlam (Çev.)
580 238

Öz


Toprağın organik franksiyonunun oldukça fazla miktarda NH)
/ikse etme kapasitesine sahip bulunduğu ve organik madde- NH) kompıekslerinin
parçalanmaya karşı son derece duyanıktı olduğu, birçok araştırıcı
tarafından tesbit edilmiştir. Amonyak-organik madde reaksiyonunun
mekanizması ve tarımsal önemi tam olarak anlaşılmış değildi;.
Serbest NH) ihtiva eden (susuz NH) ve azot 'solusyonları gibi) gübre-
. lerin büyük ölçüde kullanılması ve bazı gübre materyallerinin üre gibi
purçalanarak NH) meydane getirmesi gibi nedenlerle, NH) fiksasyonu
büyük önem taşımaktadır. Bu konudaki literatürlerin 1957 yılına
kadar olan kısmı Mort/and (1958) tarafindan özetlenmiştir.
Bu yazıda kullanılan /ikse NH) terimi; asit veya nötral tuz solıısyonla!
ı ile yıkama ye ekstraksiyona karşı, toprak organik maddesi tarafından
ilave edilen NH) tan tIItulan amonyağı !fade etmektedir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.