FARKLI AGREGAT BÜYÜKLÜKLERİNİN NİTRAT YIKANMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

M. Turgut Sağlam
507 286

Öz


ÖZET
Bu denemenin gayesi, nitrat yıkanması uzerıne agregat
büyüklüğünün etkisiYlli araştırmaktıt. Çtilışmadd, Nebraska
tlniversitıesi Lincoln Ziraat Çiftliğinden alınan Sfitırpsburg
Serisine ait bir toprak örneği kullanılmış ve toprCl;k, elenerek
<2 mm., 24.76 mm. ve> 4:76 mm.lik franksiyonlara ayrılmıştır.
Toprak fraksiyonları sütunlar içerisinde yerleştirilmiş
ve HNOJ olarak NOJ ihtiva ıeaen saf su ile doyurulmuştur.
Doygunlukt.an 24 9aat sonra, sütunlara 2 saatlik bir zaman esnasında
2.5 cm. su ilave edilerek sütünlar yıkanmıştır. Daha
sonra sütunlar 9 Parçaya ayrılmış ve gerek bu parçaları içerisindeki
topraklar ve gerekse süzük.ler NOr-N i için analize'
tabi tutulmuştur.
Elde edilen sonuçlam göre, ince fraksiyonun süzüğündeki
nitrat miktarı,. başlangıçta diğer fraksiyonlardan daha fazla
bulunmuştur. Kaba· fraksiyon; üst tabakalarda diğerlerinden
daha. fazla nitrat kaybetmiştir. Bununla b-ıraber, kaba
- fraksiyonun alt tabakalarındaki nitrat kaybı, ince ve orta,
fraksiyandan daha az olmuştur.

SUMMARY


Te Effect of Different Aggregate Sizes on Leachiııg of Nltrate

The purpose of this experiment
was to investigate the effect
of aggregate size on leaching of
nitrate. One soil sample which
belongs to Sharpsburg Series collected
from the Lincoln Agronomy
Farm of the University of Nebraska
was used in this study.
The Soil was divided into <2 mm,.
24.76 mm. ve > 4.76 mm. fractions
by sieving. The sait frac~
tions wereplaced in the eölumns
and saturated with wa.ter contamed
NOı as NHOı . Mter 24 hours,
2.5 cm. distilled water was added
to the oolumns duringa two hour
period. Segments of eolumns and
leaehates were analyzed for N03"N.
According to the results, the
amount of nitrate in the leaehate
of the fine fraction was mare than
the otheııs initially. The coarse
fraction lost more nitrate than
the others at the upper segmelJts.
However, the loss from lower segments
in the coarse fraction was
less than the fine and medium
fractions.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.