BİYOTEKNOLOJİVE BiTKİ ISLAHINDAKi KULLANIM ALANLARI / BIOTECHNOLOGY AND ITS APPLICATION IN PLANT BREEDING

İlknur Akgün, Metin Tosun, Sevim Sağsöz
591 597

Öz


ÖZET: Bi/ki ıslahı alanındaki biyo/eknolojik çalı}ma/ar cUJku külıürü uygulam(Jiarl ve rekombin(lllı
DNA reknolojisi olarak gruplandmlabilir. Doku kül/Urii ıeknikleri hasıalıksıı bi/ki elde elme, hızlı ürelim. ıürler
ve cinsler arası meleılemelerin yapılması ve embriyolarının yaşalılltt(Jsı, biıkilerde ıslah sÜTesirUn kısalll/ması ve
muıasyon yaraıma gibi birçok alanda ku/landmakıadır.
Bilkise! ürelimin arıımlmasında en ilgi çeken diğer bir biyoıeknolojik yönıem de relwmbinanı DNA
teknolojisidir. Bu ıeknikle bitki/er arasında doğrudan gen aktarımı yapılabildiği gibi birbiri ile ilişkisiz olan bir
organizmadLın, diğer bir organizmaya tek gen yada gen gruplarının transferi mümkiindÜr. Bitki IslahuuUı dayanıklı
varyeıelerin ge/iş/iri/mesi, nitrojen fikse eden genlerin baklagil olmayan bitkilere akıarılması, fo/Osenıeıik
etkinliğin arttırılması ile verim arl/}lnln sağlanması, besin kaliıesinin yüksellilmesi gibi dahıJ bir çok alanda
relwmbinant DNA ıeknolojisi çal/}maları sürdürülmekıedir.
BIOTECHNOLOGY AND ITS APPLICATION IN PLANT BREEDING

 

SUMMARY: Applicalions of bioıechnology in planı breeding ine/ude lissue eul/ure and
reeombinanıDNA ıeehnics. Tissue cu/ıure ıechnies have a wide range of uses such as prodıu:ıionof diseasefree
plants. rapid plant regeneraıion, inter- and intra-speeifie crosses, reıesining embryo viabilily, providing shorl-cU1
variety developmenı and inducing plant mulatiom.
The oıher applicalion of bioıechnological ıechnics in improving ofplanı produeıion is reeambinanı
DNA ıeehnies. Gene transfer is directı)' achieved beMeen planı as well as beMeen organisms Mi inıer-relaıed.
Applieaıiomof reeambinan/ DNA ıechnics on ıhe developmenı of resislant cullivars also include Ihe ıransfer of
Nif genes of legumes lO non legume planı, higlt planı prodııcıivity lhrough inereasing phoıosenteıic effeciency
and enhıJncing offood qualily.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.