ÎVESÎ VE MORKARAMAN KOYUNLARINDA HEMOGLOBİN (Hb) TİPLERİ İLE ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER / THE RELATIONSHIP BETYVEEN DIFFERENT PRODUCTION TRAITS WITH HEMOGLOBİN (Hb) TYPES OF AYVASSI AND RED-KARAMAN BREEDS

Mustafa Yaprak, Muhlis Macit, Hakkı Emsen
635 358

Öz


ÖZET: Bu çalışma, koyunlarda hemoglobin tiplerinin tayini, bunlarla çeşitli verim özellikleri arasında
bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır.
Çalışma, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde bulunan İvesi
ırkından 49, Morkaraman ırkından ise 52 adet olmak üzere toplam 101 adet saf anaç koyun üzerinde yürütülmüş
ve doğum, sütten kesim, 90. gün ağırlığı,mer'a sonu ağırlığı, kırkım sonu canlı ağırlık ve sütten kesime kadar
günlük canlı ağırlık artışı ile kirli yapağı verimi tespit edilmiştir.
Hayvanların boyun toplar damarından (W. Jugularis) 7.5 cc kan alınmıştır. Alınan kan örneklerinin
serum ve alyuvar kısımları ayrılmıştır. Yatay nişasta jet elektroforez yöntemi ile hemoglobin tipleri tayin
edilmiştir.
Araştırmada iki hemoglobin alleli (A ve B) ve bu allellerin oluşturduğu üç hemoglobin fenotipi (AA,
BB ve AB) gözlenmiştir. Sürülerde Hb BB hakim durumdadır.
Morkaramanlarda canlı ağırlık Hb AB lehine çok önemli (P<0.01), sütten kesime kadar günlük canlı
ağırlık artışt Hb BB lehine önemli (P<0.05) derecede yüksek bulunmuştur.
Irklar arasında Hb tipleri bakanından görülen fark istatistiki olarak önemsizdir (X2= 1.92, SD~2, P-038).
THE RELATIONSHIP BETYVEEN DIFFERENT PRODUCTION TRAITS
WITH HEMOGLOBİN (Hb) TYPES OF AYVASSI AND RED-KARAMAN
BREEDS

 

SUMMARY: The purpose of this study was to fındout the types of haemoglobin (Hb) lo determine
ıheir reladorıship with different production traits.
in this study; bir ıh H>eight, weaning weight, 90. day H»eighı, daily gain at preweanirig weight at the end
of grazing season, greasy fleece weight and body w eighı were delermined.
Taken 75 cc of blood samples from IV. Jugularis were seperated to serum and red celi fracüon. The type
haemoglobin (Hb) were de ter mined with horizontal starch gel electrophoresis.
in the research, two haemoglobin aüels (AJ$) and ihree haemoglobin phenotypes (AAJîB and AB)
c ons Isı of A and B allels were de ter mined. The Hb BB was found to be predominant inflocks. in Redkaraman, body weight was found highly significant (P<0.01) for Hb AB and daily gain at preweaning was found
signifîcantly (P<0.05) higherfor HbBB The weight at the end of grazing season,in Awassi,was fornd significantiy (P<0.05) higherfor types Hb AB.
Any signifıcant differences were not observed between breeds with respect to the types of Hb 1.92,
DF=2,P=0.38).


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.