HARRAN OVASINDA SULU KOŞULLARDA PAMUK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERDE UYGULANAN BAZI BAKIM İŞLEMLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / A RESEARCH ON DETERMINING OF SOME CULTIVATİONS AND CARES APPLIED IN FARMS OF COTTON PRODUCTION UNDERIRRIGATION

İ. Ethem Güler, Cevdet Sağlam
689 656

Öz


ÖZET: Bu araştırma, Harran Ovasında sulu koşullarda pamuk tarımı yapan işletmelerde ban
bakım işlemlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, beş işletme ele alınmış ve bakım
işlemlerinde kullanılan alet ve makmalar ite uygulanan yöntemler belirlenmiştir.
İşletmelerde uygulanan bazı bakım işlemlerinin yabancı ot miktarına, toprak parça
boyutlarına ve pamuk verimine etkileri incelenmiş, ayrıca kullanılan alet ve makinalarm iş başarıları,
işgiicü ihtiyaçları ve giderleri hesaplanmıştır. Bakım işlemlerinden çapalama, yabancı ot miktarı ve
toprak parça boyutu üzerine etkili olmuştur. Diğer yandan işletmelerde elde edilen çalışma süreleri
bakımından ilaçlama ve hasatla önemli farklılıklar bulunurken, seyreltme işleminde gereksinilen çalışma
süreleri arasında önemli bir farklılık yoktur.
Sonuç olarak, işletmeler arasında çapalama işlemleri yönünden en düşük iş yapma gideri,
ırakıö'rle çapalama işlemi yapan işletmede bulunmuştur

SUMMARY : This study was conducted to determine some cullivation and care treatments
applied in cotton production uııder irrigation conditions ıtı ıhe Harran Plain.The methods, maclıines
and implements used for cullivation and care were studied according to ıhe local conditions in Itıe five
farms.
Some cullivation and care treatments applied in ıhe farms for colton productions were
invesligated in relalion to aınouııl of weed, soıl particle sizes, yield of cotton. İn addition ıhe working
periods and working effeciency, labar requirements and costs of cullivation tools and mazhines used
were determined.
The hoeing from ıhe cultivation treatments had an effect on the soil particle size and ıhe
arnourıt of weed. On the other Iıand, the re tvaf significant difference among working periods obtaniedin the farrns in terms of chemicai tveed conırol and harvest, however, not significanl difference
arnong working periods obtanied in Ihe farms in terms ofsingling.
AJ a result, the ıhird farm applied lıoeing with tractor had the lowest cosl vaiue in relation to
hoeingfrom cuhivation and care treatmenls arnong the farms.

 

 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.