ERZURUM KURU TARIM KOŞULLARINDA EKİM YÖNTEMLERİNİN BUĞDAYIN VERİM VE BAZI AGRONOMİK KARAKTERLERİNE ETKİSİ / THE EFFECT OF SEEDING METHODS ON YIELD AND SOME AGRONOM1C CHARACTERJSTICS OF WHEAT İN ERZURUM DRV FARMNVIG CONDİTİONS

Ali Öztürk, Özcan Çağlar
582 140

Öz


ÖZET: Erzurum koşullarında 1997-98 ve 1998-99 örün yıllarında yürütülen bu araştırmada; serpme ekim, derin karığa ekim, düz
mibzerle ekim ve baskılı mibzerle ekimyöntemlerinin buğdayın verim ve verim unsurlarına etkisi incelenmiştir.
Ekim yöntemleri iane verimi ve verim unsurlarını önemli derecede etkilemiştir. Serpme ekim, derin karığa ekim, düz mibzerle ekim
ve baskılı mibzerle /kimde m2'deki başak sayısı sırasıyla 285.9, 378,1, 378.8 ve 436.3; başaktaki tane sayısı 14.3, 15.9, 14.5 ve
15.0; bin tane ağırlığı 39.0, 40.4, 38.5 ve 38.9 g ; tane verimi ise 142.2, 190.6, 187.6 ve 213.3 kg/da olmuştur. En yüksek tane
verimi baskılı mibzerle ekim yönteminden elde edilmiştir. Ekfm yöntemleri arasındaki tane verimi vatyssyonlan m1'deki başak sayısı i/e
ilgili bulunmuş ve Erzurum yöresi kuru tarım koşulları İçin, baskılı mibzerle ekimyöntemi önerilmiştir.
Anahtar kelimeler: Eki m yön temleri, verim ve verim unsurları, buğday
THE EFFECT OF SEEDING METHODS ON YIELD AND SOME AGRONOM1C CHARACTERJSTICS OF WHEAT İN ERZURUM DRV
FARMNVIG CONDİTİONS

 

SUMMARY: This study was conducted in order to invesligate the effects of seeding melhods; hand spreading, deep bed seeding.
seeding by normal drill and press drill onyield andyield components of vvheal under Erzurum conditions in 1997-98 and 1998-99
eropping seasons.
The effects of seeding methods on grain yield and yield components vvere signifıcanl. The spike numbers per m'' were 285.9.
378.1, 378.8 and 436.3; kernel numbers per spike were 14.3, 15.9, 14.5 and 15,0; thousand kernel vveights vvere 39.0, 40.4, 38.5
and 38.9 g, and grainyields vvere 142.2, l 90.6, I 87.6 and 2 13.3 kg/da respectively in hand spreading, deep bed seeding, seeding by
normal drill and press drill methods. The highest grain yield was obtained from press drill seeding method. Variation among the seeding
methods in grain yield vvas associated with soike number per m2. Press drill seeding is, Iherefore, recommended in Erzurum dıy Tarming
conditions for high grainyields.
Key vvords: Seeding methods, yield andyield components, vvheat


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.