GELEMEN TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH-ALACA SÜRÜSÜNDE SÜT VE DÖL VERİMİ ÖZELLİKLERİ / MILK YİELD AND REPRODUCTİVE TRAİTS OF HOLSTEİNS RAİSED AT GELEMEN STATE FARM

Numan Akman, Zafer Ulutaş, Habib Efil, Sebahattin Biçer
534 1.129

Öz


ÖZET : Bu çalışma, Geiemen Tarım İşletmesinde yetiştirilen ve 1982-1997 yılları arasında buzağılayan 7S0 baş Siyah-Alaca ineğe ait
süt ve döl verimi özelliklerine ait tanımlayıcı değerlerin hesaplanması İçin yapılmıştır. Gerçek süt verimi, 305-gün süt verimi, laktasyon süresi,
kuruda kalma süresi, ilkine buzağılama yaşı, gebelik süresi, buzağılama aralığı ve servis periyoduna ait genel ortalamalar sırasıyla
492S.8±39.71 kg, 4564.8±42.04, 322.6±2.68 gün. 73.7±2.29 gün. 30.6±0.15 ay. 278.2+0.28 gün. 388.5±3.39 gün ve
I 10.2±3.40 gün olarak hesaplanmıştır. İncelenen özelliklere; buzağılama yılı, buzağılama ayı ve laktasyon sırası etkileri önemli bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Siyah-Alaca, süt verimi, laktasyon süresi, buzağılama aralığı
MILK YİELD AND REPRODUCTİVE TRAİTS OF HOLSTEİNS RAİSED AT GELEMEN STATE FARM

 

ABSTRACT : This study vvas conducted to calculate the descriplive statlstics of mtlk yield and reproduction traits of 750 Holstein cows
raised in Geiemen state farm and calved betvveen 1982-1997.
Descriptive statislics of unadjusted milk yield, 305-day milk yield, lactation length, dry period, age at fırst calving, gestation length,
calving interval and service period vvere 4925.8±39.71 kg, 4564.8±42.04, 322.6±2.68 day, 73.7±2.29 day, 30.6±0.1S month,
278.2±0.28 day, 388.5+3.39 day and 110.2±3.40 day respectively. The effects of calving year, calving month and parity vvere significant
on traits considered in the analyses.
Key vvords: Holstein, milkyield. lactation period. calving interval


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.