BAZI MAKARNALIK BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN ERZURUM KOŞULLARINA ADAPTASYONU / ADAPTATİON OF SOME DURUM WHEAT CULTIVARS IN ERZURUM CONDITIONS

Ali Öztürk, Özcan Çağlar, Ayten Tufan
677 936

Öz


ÖZET: Erzurum koşullarında ! 998 ve 1999 ytllarında yürütülen bu araştırmada, l 3 makarnalık buğday çeşidinin yazlık ekilerek, bölge
koşullarına adaptasyonu incelenmiştir. Denemede kontrol olarak, yerel ekmeklik buğday çeşidi Kırik kullanılmıştır. Makarnalık buğday
çeşitlerinin tane dolum süresi 36.3-42.3 gün. m2'deki başak sayısı 13S.0-291.7, başaktaki tane sayısı 12-5-20.1. 1000 tane ağırlığı
35-5-45.3 g, tane verimi 68.4-175.6 kg/da, ham protein oranı ise % 13.9-15.2 arasında değişmiştir. En yüksek tane verimleri Şam I
(175.6 kg/da) ve Diyarbakır 81 (170.9 kg/da) çeşitlerinden elde edilmiştir. Makarnalık buğday çeşitlerinin çoğunda bitki gelişmesi ile
ilgili anormallikler gözlenmiş ve hiçbir çeşit kontrol çeşidi Kırik kadar (208.1 kg/da) tane verimi sağlayamamıştır. Sonuçlar, Erzurum
ekolojik koşullarının yazlık bile olsa makarnalık buğday yetiştiriciliği için uygun olmadığını göstermiştir.
Anahtar kelimeler: Makarnalık buğday, adaptasyon, verim ve verim unsurları
ADAPTATİON OF SOME DURUM WHEAT CULTİVARS İN ERZURUM CONDITIONS

 

ABSTRACT: This study was conducted to investigale adaplability to Erzurum conditions of 13 durum ıvheat cultivars planted in the
sprlng in 1998 and 1999. Local bread ıvheat Kırik was used as check cultivar. Grain fıîling period, spike number per m2, kernel
number per spike, 1000-kernel ıveight. grain yield and crude protein content of durum vvheat cultivars ranged belvveen 36.3 and
42.3 days. 135.0 and 291.7, 12.5 and 20.1, 35.5 and 45.3 g, 68.4 and 175.6 kg/da, 13.9 and 15.2 %, respectiveîy. The hîghest
grain yields obtained from cultivars Şam l (17S.6 kg/da) and Diyarbakır 81 (170.9 kg/da). Plant grovvth abnormalitfes were observed
in most of durum ıvheat cultivars. None of durum vvheat cultivars were able to yield as much as check cultivar Kırik (208.1 kg/da).
The results shovved that Erzurum ecological conditions is not suitable for even spring durum vvheat cultivation.
Key vvords : Durum ıvheat, adaptation, yield and yield componenls


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.