BAZI ARPA ÇEŞİTLERİNİN ERZURUM KOŞULLARINA ADAPTASYONU / ADAPTATİON OF SOME BARLEY CULTIVARS İN ERZURUM CONDITIONS

Ali Öztürk, Özcan Çağlar, Ayten Tufan
777 948

Öz


ÖZET : 1998 ve i 999 yıllarında yürütülen bu araştırmada, 16 arpa çeşidinin Erzurum koşullarına uyumu araştırılmıştır, incelenen
bütün karakterler yönünden çeşitler arasında önemli farklar bulunmuştur. Çeşitlerin vejetatif periyodu 62.2-70.3 gün, tane dolum
süresi 34.5-40.3 gün, bitki boyu 40.9-56.! cm, m2,deki başak sayısı 389.2-491.7. başaktaki tane sayısı 15.4-37.6. 1000 tane
ağırlığı 43.5-53.8 g. tane verimi 197.6-279.4 kg/da. hektolitre ağırlığı 65.6-72.3 kg. ham protein oranı ise % I 1.4-13.2 arasında
değişmiştir. En yüksek tane verimi Tarm 92 çeşidinden elde edilmiştir. En yüksek 1000 tane ağırlığına Tokak 157/37. en yüksek ham
protein oranına ise Karatay 94 ve Zafer 160 çeşitleri sahip olmuştur.
Anahtar kelimeler: Arpa, adaptasyon, verim ve verim unsurlar!
ADAPTATİON OF SOME BARLEY CULT1VARS İN ERZURUM CONDITIONS

 

ABSTRACT: This study was conducted to invesligate adaptability under Erzurum ecological conditions of I 6 barley cultivars in 1998
and 1999. The resulls shovved that differences among the cultivars for ali parameters vvere significant. Vegetative period, grain filling
period, plant height, spike number per m2 and kernel number per spike of the cultivars ranged betvveen 62.2 and 70.3 days, 34.5
and 40.3 days, 40.9 and 56.1 cm, 389.2 and 491.7, 15.4 and 37.6. respectively. On avarage ofyears, 1000-kerne! vveight of the
cultivars ranged betvveen 45.5 and 53.8 g, grainyield betvveen 197.6 and 279.4 kg/da, hectoliter vveight between 65.6 and 72.3 kg
and crude protein content betvveen 1 1.4 and 13.2 %. The highest grainyield obtained from cv. Tarm 92. Tokak 157/37 had the
highest i 000-kernel vveight whereas cv. Karatay 94 and cv. Zafer 160 had the highest crude protein content.
Key vvords: Barley, adaptation. yield and yield components


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.