Isparta Piyasasında Tüketime Sunulan Dondurmaların Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesi / The Chemical and Microbiological Quality of Ice Cream Consumed in Isparta Marked

Osman Sağdıç, D. Dilşad Tülüoğlu, Sami Özçelik, Bedia Şimşek
720 258

Öz


ÖZET : Bu çalışmada, Isparta’da üretilen ve satışa sunulan dondurmaların kimyasal ve mikrobiyolojik kaliteleri belirlenmiştir. Araştırmada 30 adet dondurma örneği incelenmiş ve örneklerin ortalama toplam aerobik mezofil bakteri sayısı 4.16x103 kob/g, koliform bakteri sayısı 2.6x102 kob/g olarak saptanmıştır. Dondurmaların hiçbirinde Staphylococcus aureus’a rastlanmazken, yalnızca bir örnekte Escherichia coli tespit edilmiştir. Örneklerin; kurumadde, yağ, toplam şeker, laktik asit ve pH değeri ortalamaları sırasıyla; %34.69, %5.73, %22.38, %0.31, 5.94 olarak belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Dondurma, mikrobiyolojik ve kimyasal kalite
The Chemical and Microbiological Quality of Ice Cream Consumed in Isparta Marked

 

ABSTRACT : In this study, the chemical and hygienic quality of ice-cream produced and sold in Isparta marked were determined. In this research, 30 ice-cream samples were examined and the average number of total aerobic mesophilic bacteria was found to be 4.16x103 cfu/g, coliforms were 2.6x102 cfu/g. While no ice-cream samples contained Staphylococcus aureus, only one sample was determined Escherichia coli. The mean of dry matter, fat, total sugar, lactic acid (acidity) and pH of ice-cream samples were found as; %34.69, %5.73, %22.38, %0.31, and 5.94, respectively.
Key words: Ice cream, microbiological and chemical quality


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.