Uzungöl'ün İklimi ve Çevresel Sorunları Üzerine Bir Çalışma / A Study on The Climate and Environmental Problems of Uzungöl

Bülent Verep, Cemalettin Şahin, Erhan Çiloğlu, H. Oğuz İmamoğlu
877 438

Öz


ÖZET : Bu çalışmada, Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan Uzungöl'ün iklimsel yapısı ve bazı çevresel sorunları üzerinde durulmuştur. Uzungöl'ün meteorolojik verileri Thornthwaithe, Penck, Lang, De Martonne, Köppen, Rubner, Aylık humidite ve aridite, Xerotermik index ve Plüvyotermik diyagramlar gibi farklı iklim metodlarıyla değerlendirilerek iklimsel özellikler belirlenmiştir. Diğer taraftan Uzungöl’ün sedimantasyon sebebiyle alan ve hacim kayıpları yada karalaşma ve göl aynasını önemli ölçüde kaplayacak şekilde su bitkisi gelişimi gibi bazı çevresel sorunları bulunmaktadır. Özellikle göl giriş ve çıkış kısımlarında karalaşma ve başlıca at kuyruğu (Equisetum fluviatile L.) ve diğer bazı su bitkisi türlerinin aşırı gelişimi dikkat çekmektedir. Uzungöl'ün iklimsel özellikleri 9 farklı iklim metoduna göre incelendiğinde hemen hemen benzer sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Buna göre Uzungöl, B tipi Humid-Orman iklimine sahip olup, sıcaklık açısından mikrotermal (C') yada az sıcak özelliğinde ve yağışları tüm mevsimlere dağılmış, perhumid yani çok nemli bir iklime sahiptir. Bu iklimsel koşullar Uzungöl’ün sığ kesimlerinde aşırı bir şekilde gelişim gösteren su bitkisi türlerinin yayılış gösterdikleri şartlar olduklarından göl aynasını kaplayan su bitkisi gelişiminin esas sebeplerinden birinin de iklimsel faktörler olduğu söylenebilir. Sediment birikimi sebebiyle gölün dolması, gölü besleyen dere sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri gibi diğer sebepler bu olayda önemli ölçüde rol oynayan faktörlerdir.
Anahtar Kelimeler: Uzungöl, Su bitkileri, Makrofit, İklim
A Study on The Climate and Environmental Problems of Uzungöl

 

ABSTRACT : In this study, It has been insisted on the climatic properties and some environmental problems of Uzungöl. On this way, the climatic properties of Uzungöl has been determined by the methods of Thornthwaite, Penck, Lang, De Martonne, Köppen, Rubner, Monthly humidity and aridity, Xero-thermal index and Pluvial-thermal diagrams using Uzungöl meteorological data. On the other hand, Uzungöl has some environmental problems which are the decreasing in area and volume and extreme growing up of water macrophytes as covering lake surface in important scale. It has been mentioned that are the sediment deposition on entering and discharging areas of lake and extreme growth of principal Equisetum fluviatile L. and other species of water plants especially. According to climatic methods, the climate of Uzungöl are Humid-Forest (Type B), micro-thermal or lukewarm (Type C') and its rainfalls divided to all seasons equally or perhumid. Since the water macrophytes need this climatological conditions, it can be declared that the one of reasons for extreme growing up of water plants in Uzungöl is climatic factors. Other reasons as the getting full of lake due to the sediment deposition and physical and chemical properties of the river water flowing to Uzungöl are the factors that played important roles in this environmental problems.
Key words : Uzungöl, Water plants, Macrophyte, Climate


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.