MER'ADA VERİLEN DEĞİŞİK DÜZEYLERDEKİ YEMİN VE SEMİRTME PERYODU ESNASINDA UYGULANAN DEĞİŞİK KONSANTRE/KABA YEM NİSPETLERİNİN DANA BESİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Ferit Uçarcı, Ahmet Çakır
608 486

Öz


ÖZET

Bu deneme, 2 yaşındaki Doğu Anadolu Kırmızı'larında mer'a
devresinde verilen muhtelif düzeylerdeki kesif yemlerin mer'adaki canlı
ağırlık artışına olan etkisini araştımak ve bu hayvanlarda 1/2,1/4,1/6 ve
1/8 kesifıkaba yem oranlarından kış besisi için uygun alanını seçmek
gayesiyle yapılmıştır.
Bu maksat/a, denemeye alman 32 hayvan 8 erlik 4 üniform gruba
ayrılmış, mer'a döneminde ı. grup kontrol grubu olarak bırakılmış 2,3
ve 4'üncü gruplara ise hayvan başına sırasıyla 600, 800, ve 1000 gram
besi pelet yemi verilmiştir. Sonuç olarak, mer'a döneminde verilen bu
düzeylerdeki kesif yemlerin mer'adaki canlı ağırlık artışına önemli
bir etkisi bulunmadığı anlaşılmıştır.
Kış besisinde kullanılan 1/2, 1/4, 1/6 ve 1/8 kesifıkaba yem oranları
mer'a döneminde az kesif yem alangruba az kesifyem ihtiva eden oran,
mer'a dejneminde çok kesif yem alan gruba ise çok kesif yem ihtiva eden
oran olmak kaydıyla dağıtılmışlardır.
1/8 ve 1/6 oranında kesifıkaba yem alan grupların kış besisi 147,
1/4 oranında kesifıkaba yem alan 3.üncü grubun kış besisi 109 ve 1/2
kesiflkaba yem oranı verilen 4.Ü11CÜ grubun kış besisi ise 56 gün sürmüştür.
Kış besisi sonuçları kısaca şöyledir:
1- Kış besisinin 56.mcl giinünde 1/2,116 ve 1/4 oranlarmdakesiflkaba
yem alan gruplar arasında canlı ağırlık kazancı bakımından önemli
bir farklılık olmamasına karşılık, bu guruplar, 1/8 oranında kesif/kabayem alan gruba nazaran önemli derecede fazla ağırlık artl.iı sağlamışlardır.
Bu dönemde en ucuz birim canlı ağırlık artl.ilnl 1/2 oranında
kesiflkaba yem alan gruptaki hayvanlar sağlamıştır.
2- Besinin 109. uncu gününde 1/4 ve 1/6 oranında kesifıkaba yem
alan gruplar arasında canlı ağırlık artışı bakımından önemli bir farka
rastlanmamış, fakat bu iki grubun ayrı ayrı 1/8 oranında kesifıkaba
yem alan gruptan önemli derecede fazla ağırlık kazancı temin ettikleri
görülmüştür. Bu devrede en ucuz birim canlı ağırlık artışını 1/4 oranında
kesiflkaba yem alan grup sağlamıştır.
3- Bütün kış besisinde en ucuz birim artışı yine 1/4 oranında kesifl
kaba yem alan gruptaki hayvanlar temin etmişlerdir.
4- Bütün deneme boyunca (=Mer'a dönemi + Kış besisi dönLmi)
en ucuz birim canlı ağırlık artışı keza 1/4 oranında kesiflkaba yem
alan gruba aittir.
5- 56.ıncı günde, 109.uncu günde ve bütün kış besisi süresinde birim
canlı ağırlık artışının maliyeti satış fiatından yüksek olmasına rağmen,
bütün deneme süresi (=Mer'a dönemi + Kış besisi dönem,) nazarı
itibare alınarak yapılan değerlendirmelerde 1/8 ve 1/6 oranında
kesifıkaba yem alangruplardan kar sağlandığıgörülmüştür. Bıuzun sebebi,
bütün hayvanların ucuza mübayaa edilmeleri, adı geçen iki grubun birim
ağırlıklarının yüksek fiat bulması ve rasyonlarının da diğer groplara göre
ucuz olmasıdır.
1/2, 1/4 ve 1/8 oranmda kesifıkaba yem alan gruplarda % 54,
116 oranında kes[flkaba yem alan grupta ise % 56 randıman tesbit
edilmiştir.
1/8, 1/6, 1/4 ve 1/2 oranında kesifıkaba yem alan groplarda yemden
faydalanma sırasıyla 18.40,15,98,12.00 ve 14.48 olarak bulunmuş-o
tur.
Bütün bu bulgulara dayanarak, 2 yaşındaki Doğu Anadolu Kırmızılarında,
çok ucuza mübayaa yapılıp yüksek fiatla satış yapılmazsa
denemede kullanılan kesifıkaba yem oranları ile kış besisi yapılamayacağı
sonucuna varılmıştır.

THE EFFECTS OF SUPPLEMENTS GIVEN ON VARIOUS LEVELS
DURING THE PASTURING PERioD AND CONCENTRATE/ROUGHAGE
RATIOS ON FATTENING CALVES

Thirty two, two years old, Eastern
Red cattle were bought and castıated
for a study of the efiect of different
levels of concentrated feeds on
pasturing and fattening for live-weight
gains.
Thirty two steer calves were divided
into four uniform groups, and
Group 1. was designated as control
group which did not ıeceive any 3upplement
during the pasture season. Group
2, 3, and 4 recevied 0.600, 0.800 and
1.000 kg. supplement respectively.
The average daily gain onpasture
which was about 73 days, are as
fol1ows: Control group = 0.208 kg.,
2. group = 0.222 kg. 3. group = O.
216 kg. and 4. group = 0.204 kg.
There was no significant difference
among the groups in past'!Jr~ period.
During the fattening period, groups
recevied the fol1owing rations and
concentrate/roughage ratios.
Group I: One part concentıate
and eight part roughage (grasshay)
= 0.650 kg. concentrate + 5.350 kg.
hay.
Group II: One part concentrate
and sjx part roughage =0.850 kg.
concentrate + 6.150 kg. hay. Group III:
onepart concentrate and four part
roughage = L.20kg. concentrate +4.800
kg. hay.
Group IV: One part concentrate
and two part roughage =2.000 kg.
concentrate + 4.000 kg. hay.
Group 1 and 2 were fed 147 days,
group 3 was fed 109 days and group
4 was fed only 56 days for fattening.
The results of fattening were as
follows.
1- There was no significant difference
in live-weight gain among
group 2. 3, and 4 but there were significant
difference between the group
2, 3, 4 vs 1. for the first 56 days of
fattening. In this period the cheapest
live-weight gain was rnade by the group
4.
II- There was no significant difference
in live weight gain between
group 2 and 3., but it was found significant
difference group 2 and 3 vs
group ı. for 109 days of fattening period.
The cheapest gain was made
by the group 3 in this period.
III- During the fattenig period the
cheapest Iive weight gain was made
by the group 3.
rv- During the pasture plus fattening
period the cheapest gain was
a1so made by the group 3.
Live-weight gain costs of per cwt
were higher than the salling price of
per cwt. in alı groups and in all periods.
But, when pasture and fattening
were figured together, group i and 2
made profit.
Dressing percentage of group 1,3
and 4 were 54 % and group 2 was 56%.
As a conclusion to get a profitable
fattening, it is advisable to buy
cattle with Iow prices, keep them on
the pasture for a season before fattening
and seııing them during the most
suİtable market prices.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.