Işık Kirliliği , Ortaya Çıkardığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Light Pollution: Problems And Sollution Proposals

Nalan Demircioğlu Yıldız, Hasan Yılmaz
1.140 3.587

Öz


ÖZET: Teknolojik gelişmenin doğaya ve çevreye müdahale etmesi sonucu çevre sorunları her geçen gün artmaktadır. Peyzaj mimarlığı çalışmalarında önemli bir yer tutan ışığın yanlış şekillerde ve zamanlarda kullanılması ışık kirliliği kavramını oluşturmuştur. Işık kirliliğinin insan, hayvan ve bitkilere pek çok zararları bulunmaktadır. Bu zararların giderilmesi için teknik, biyolojik, yasal ve planlama dahilinde tedbirler alınmalıdır. Bu çalışmada ışık kirliliği kavramı incelenerek, sonuçları değerlendirilmiş ve peyzaj mimarlığı açısından çözüm önerilerinde bulunulmuştur.
Anahtar sözcük: Çevre sorunları, ışık kirliliği, ışık kirliliğinin etkileri, çözüm önerileri
Light Pollution: Problems And Sollution Proposals

 

ABSTRACT: Due to negative impacts of technological developments on nature and environment, environmental problems increase day by day. Light has an important part in landslandscape architecture Works. Light pollution concept is formed by the inappropriate use of light. Light pollution has plenty of harmful effects on human beings, animals and plants. In order to prevent these damages, precautions of planning should be taken in technical, biological and legislative areas. In this study the light pollution concept is examined and conclucions are evaluated. Then recommendations are made for solution from the point of landscape architecture.
Keyword: Enviromental problems, light pollution, effects of light pollution, proposals


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.