Toprak Düzenleyicilerinin Asit Toprakta Strüktürel Dayanıklılığa Etkisi / Effects Of Soil Conditioners On Structural Stability Of An Acid Soil

Nutullah Özdemir, Coşkun Gülser, İmamverdi Ekberli, Semra Özkaptan
921 190

Öz


ÖZET: Bu çalışma, asit karakterli yüzey toprağına ilave edilen kireç (K), atık çamuru (AÇ), zeolit (Z) ve polyacrylamid (PAM) gibi organik ve inorganik kökenli düzenleyicilerin toprağın bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri ile erozyona karşı duyarlılığı üzerindeki etkilerini belirlemek üzere yürütülmüştür. Deneme toprağı killi tekstüre, düşük pH’ya ve orta düzeyde organik madde (OM) içeriğine sahiptir. Bölünen bölünmüş parseller deneme desenine göre yürütülen çalışmada toprak örnekleri 10 hafta süre ile inkübasyona tabi tutulduktan sonra bütün saksılarda mısır bitkisi yetiştirilmiştir. Organik ve inorganik toprak düzenleyici uygulamalarının toprakta agregasyonu artırarak, dispersiyon oranı ve aşınım faktörü değerlerini azaltarak erozyona karşı dayanıklılığı artırdığı belirlenmiştir. Organik ve inorganik toprak düzenleyicilerin etkinlikleri uygulama düzeyleri ile çeşitlerine bağlı olarak değişmiş olup en yüksek etki kireç ihtiyacı giderilmiş olan ve düzenleyicilerin yüksek doz uygulamalarının yapıldığı örneklerde gözlenmiştir. Toprakların dispersiyon oranı değerleri zeolit > atık çamuru > PAM sıralamasıyla azalma göstermiştir.
Anahtar kelimeler: Dispersiyon oranı, toprak aşınım faktörü, toprak düzenleyiciler, kireç
Effects Of Soil Conditioners On Structural Stability Of An Acid Soil

 

ABSRACT: This study was carried out to determine the effects of organic and inorganic soil conditioners such as lime (K), biosolid (AÇ), zeolite (Z) and polyacrylamide (PAM) on the erodibility factor of a acid surface soil taken from Samsun-Terme. Some properties of the soil were determined as follows; low in pH, clay in texture, and moderate in organic matter content. After the lime requirement of the soil was adjusted in different levels, soil samples were treated with inorganic and organic conditioners at four different levels including the control treatments in a split-split plot design. After the soil samples incubated for 10 week period, corn was grown in all pots. Addition of the organic and inorganic soil conditioners decreased the sensitivity of soils against erosion with increasing aggregate stability and decreasing dispersion ratio and erodibility factor. The effectiveness of the soil conditioners changed according to their variety and application doses, the highest effect was observed at the highest level of lime and conditioner application. Dispersion ratio of the soils decreased as the following order: zeolit > biosolid > PAM.
Key words: Dispersion ratio, soil erodibility factor, soil conditioners, lime.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.