Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Erzurum Ovası Koşullarına Adaptasyonu / Adaptation of Some Bread Wheat Cultivars in Erzurum Plain Conditions

Özcan Çağlar, Ali Öztürk, Sancar Bulut
933 904

Öz


ÖZET: 2001-02 ve 2002-03 ürün yıllarında yürütülen bu çalışmada, 25 ekmeklik buğday çeşidinin Erzurum koşullarına adaptasyonu araştırılmıştır. İncelenen karakterler yönünden çeşitler arasında önemli farklar bulunmuştur. Ürün yıllarının ortalaması olarak çeşitlerin vejetatif periyodu 14.1-22.5 gün, tane dolum süresi 34.1-39.3 gün, bitki boyu 72.5-99.3 cm, m2 deki başak sayısı 373.8-604.4 adet, başaktaki tane sayısı 19.9-30.4 adet, bin tane ağırlığı 34.1-42.5 g, tane dolum oranı 0.952-1.221 mg/tane/gün, tane verimi 302.4-460.7 kg/da, hektolitre ağırlığı 75.3-79.3 kg, ham protein oranı ise % 11.2-13.5 arasında değişmiştir. En yüksek m2 deki başak sayısı ve tane verimine Doğu 88, en yüksek ham protein oranına ise Alparslan ve Türkmen çeşitleri sahip olmuştur. Bitki boyu hariç, diğer karakterler yönünden yıl x çeşit interaksiyonları önemli olmuştur.
Anahtar kelimeler: buğday, adaptasyon, verim unsurları, tane verimi
Adaptation of Some Bread Wheat Cultivars in Erzurum Plain Conditions

 

ABSTRACT: This research was conducted to investigate adaptability under Erzurum conditions of 25 bread wheat cultivars in 2001-02 and 2002-03 cropping seasons. The results showed that differences among the cultivars for all parameters were significant. Vegetative period, grain filling period, plant height, spike number per m2 and kernel number per spike of the cultivars ranged between 14.1 and 22.5 days, 34.1 and 39.3 days, 72.5 and 99.3 cm, 373.8 and 604.4, 19.9 and 30.4, respectively. On average of cropping seasons, thousand kernel weights of the cultivars ranged between 34.1 and 42.5 g, grain filling rate between 0.952 and 1.221 mg/grain/day, grain yield between 302.4 and 460.7 kg/da, hectoliter weight between 75.3 and 79.3 kg, and crude protein content between 11.2 and 13.5 %. The highest spike number per m2 and grain yield obtained from cv. Doğu 88. The cv. Alparslan and cv. Türkmen had the highest crude protein content. Year x cultivars interactions for all parameters except plant height were significant.
Key words: wheat, adaptation, yield component, grain yield.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.