Siyah Alaca Sığırlarda Gebelik Başına Tohumlama Sayısı Üzerine Etkili Faktörlerin Analizi / Analysis of Factors On Number of Insemination Per Conception of Holstein Friesian Cattle

Muhiddin Sağlam, Fevzi Uğur
717 194

Öz


ÖZET : Araştırma, Tahirova Tarım İşletmesinde yetiştirilen Siyah Alaca sığırların gebelik başına tohumlama sayısı (GBTS)
özelliklerini inceleme amacına yöneliktir. Çalışmada, GBTS için en küçük kareler ortalaması 1.60±0.06 olarak bulunmuştur. Yıl ve
mevsimin GBTS üzerine etkisi önemsiz (P>0.05) bulunurken, laktasyon sırasının GBTS üzerine olan etkisi çok önemlidir (P<0.01).
Ayrıca, boğaların GBTS üzerinde önemli (P<0.05) etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. laktasyon sıraları için
saptanan GBTS sırasıyla, 1.09±0.04, 1.24±0.05, 1.25±0.05, 1.48±0.07, 1.82±0.09 ve 2.73±0.10’dur.
Anahtar Kelimeler: Siyah Alaca, Sığır, Gebelik Başına Tohumlama Sayısı

 

ABSTRACT : In this research, number of insemination per conception (NIPC) of Holstein-Friesian cattle reared in the Tahirova
State Farm, Turkey, were investigated. Least squares means with standard errors for NIPC were 1.60±0.06. The effect of year and
season on NIPC were insignificant (P>0.05), whereas lactation number had very significant (P<0.01) effect on NIPC. Moreover,
the effect of sires on NIPC were found to be significant (P<0.05). The least squares means and their standard errors of NIPC for
1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th lactation number were 1.09±0.04, 1.24±0.05, 1.25±0.05, 1.48±0.07, 1.82±0.09 and 2.73±0.10
respectively.
Key words : Holstein-Friesian, cattle, number of insemination per conception


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.