Erzurum İlinde Yetiştirilen Esmer ve Siyah Alaca İneklerin Bazı Reprodüktif Performansları ve Ayıklama Nedenleri Üzerine Bir Araştırma

Nilüfer SABUNCUOĞLU, Ekrem LAÇİN, Ömer ÇOBAN, Ahmet YILDIZ, Murat GENÇ
1.341 401

Öz


Çalışmada,  Erzurum  şartlarında  yetiştirilen  165  baş  Esmer  ve  Siyah  Alaca  ırkı  ineğin  2008-­‐2013  yılları  arasındaki  kayıtları kullanılarak bazı reprodüktif performansları ve ayıklama nedenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Esmer ve Siyah Alaca  düvelerin  ilk  kez  damızlıkta  kullanma  yaşları  sırasıyla  728  gün  ve  712  gün  olarak  belirlenmiştir.  Gebelik  başına  ortalama  tohumlama  sayısı  Esmerler  için  1.54,  Siyah  Alacalar  için  1.58  ve  sürü  ortalaması  ise  1.56  olarak  hesaplanmıştır. Esmer ve Siyah Alaca ırkı ineklere ait servis periyodu ve buzağılama aralığına ait ortalamalar sırasıyla 114 ve 116 gün, 397 ve 393 gün olarak belirlenmiş, her iki özellik içinde ırk ve laktasyon sırasının etkisinin olmadığı (P>0.05) saptanmıştır. Sürüdeki ineklerin üretim hayatları Esmer ırkı için 2.7 yıl ve Siyah Alaca ırkı için ise 1.8 yıl olarak hesaplanmıştır. Bütün yaş dönemleri için en önemli ayıklama nedeni düşük verim olarak belirlenmiştir. Genç ineklerde (2-­‐5 yaş) istemsiz ayıklama nedenlerinin en önemli kaynağının reprodüktif problemler olduğu tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, düvelerin ilk kez damızlıkta kullanma yaşlarının yüksek ve Siyah Alaca ineklerin üretim hayatlarının kısa olması nedeniyle sürünün karlılığının olumsuz yönde etkilenebileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler


 Ayıklama,  Buzağılama  Aralığı,  Buzağılama  Yaşı,  Esmer,  Siyah  Alaca.  A  Research  on  Some  Reproductive  Performances  and  Culling  Reasons  of  

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17094/avbd.44865