Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Maya (Saccharomyces cerevisiae) ve Enterococcus faecium Katkılarının Performans, Yumurta Kalite Kriterleri ve Barsak Mikroflorası Üzerine Etkileri

Mehmet GÜL, Mehmet Akif YÖRÜK, Yavuz Selim SAĞLAM, Taylan AKSU
1.369 723

Öz


Bu araştırmada yumurta tavuğu rasyonlarında maya (Saccharomyces  cerevisiae)  ve  Enterococcus  faecium  yem katkı maddelerinin performans ve yumurta kalite kriterleri üzerine etkilerinin karşılaştırmalı olarak belirlenmesi amaçlandı. Bu amaçla, Grup 1’de: Kontrol (K), Grup 2’de: K+ 1 g/kg Entereococcus faecium (EC) (cylactin ME 10 1x1010 cfu/g) ve Grup 3’te: K+ 1g/kg maya (SC) (Saccharomyces cerevisiae) katkıları yeme uygulanarak yumurta tavuklarının performans parametreleri, bağırsak mikroflorası ve ince barsak villus uzunlukları karşılaştırıldı. Araştırmada 45 haftalık yaşta toplam 108 adet Lohman ırkı kahverengi ticari yumurtacı tavuk kullanıldı. Deneme grupları her grupta 36 tavuk olacak şekilde 3 farklı grup olarak tasarlandı. Yem tüketimi, yumurta üretimi, yumurta ağırlığı, yemden yararlanma oranı bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak fark olmadığı bulundu (P>0.05). Benzer şekilde yumurta kalite kriterleri bakımından gruplar arasında istatistiki bir farklılık tespit edilmedi. Total bakteri sayısı, Enterococcus  feacium  katkılı gruba göre kontrol  ve maya katkılı grupta azaldı. Mide barsak sistemindeki total maya-mantar sayısı, maya katkılı grupta artmış ancak kontrol ve Enteroccus faecium  katkılı grupta azaldı. Serum kırmızı kan hücreleri (SRBC) bakımından gruplar arasında fark olmadı. Sonuç olarak, Enteroccus faecium ve maya katkısının yumurtlama performansı ve yumurta kalite kriteri üzerine etkisinin olmadığı, ancak total bakteri sayısının Enterococcus  faecium  katkılı grupta, total maya-mantar sayısının ise maya katkılı grupta arttığı, Saccharomyces cerevisiae ve enterococcus’un SRBC üzerine istatistiksel olarak bir etki göstermediği tespit edildi.

Anahtar kelimeler


Enterococcus faecium, Maya, Performans, Villus, Yumurta tavuğu.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Abdulkalykova S., Ruiz –Feria CA., 2006. Arginine and vitamin E improve the cellular and humoral immune response of broiler. Int. J. Poult. Sci., 5, 121-127.

Asli MM., Hosseini SA., Lotfollahian H., Shariatmadari F., 2007. Effect of probiotics, Vitamin E, and Vitamin C, supplements on performance and immune response of laying hen during high environmental temperature. Int. J. Poult. Sci., 6, 895-900.

AOAC., 2000. Official Methods of Analysis (16 th Ed.) Association of Official Analytical Chemists, washington, DC.

Ayanwale BA., Ayanwale VA., 2006. The effect of supplementation Saccharomyces cerevisiae in the diets on egg laying and egg quality characteristic of pullets. Int. J. Poult. Sci., 5, 759-7

Bayırbağ TD., 2007. Broiler rasyonlarında maya kültürü (Saccharomyces cerevisiae) ve probiyotik (MOS) kullanılmasının besi performansı ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.

Capcarova M., Chmelnıcna L., Kolesarova A., Massanyı P., Kovacık J., 2010. Effects of Enterococcus faecium M74 strain on selected blood and production parameters of laying hens. Brit. Poult. Sci., 5, 614-620.

Card LE., Nesheim MC., 1972. Poultry Production. 11 th ed. Lea and Febiger, PA.

Ceylan N., Çiftçi İ., 2003. Büyütme faktörü antibiyotiklere alternatif yem katkılarının etlik piliçlerde besi performansı ve bağırsak mikroflorası üzerine etkileri. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 27, 727-733.

Chumpawadee S., Chantiratikul A., Sataweesuk S., 200 Effect of dietary ınclusion of cassava yeast as probiotic source on egg production and egg quality of laying hens. Int. J. Poult. Sci., 8, 195-199. Debnam AL., Jackson CR., Avellaneda GE., Barrett JB., Hofacre CL., 2005. Effect of growth promotant usage on enterococci species on a poultry farm. Avian. Dis., 49, 361-365.

Edens FW., 2003. An alternative for antibiotic use in poultry: Probiotics. Rev. Bras. Cienci. Avic., 5, 1516-1550.

Ergün A., Yalçin S., Colpan I., Dikicioğlu T., Yildiz S., 19 Utilization of vetch by laying hens. Ankara Univ. Vet. Fak. Derg., 34, 449-466. Hassanein SM., Soliman NK., 2010. Effect of probiotic (Saccharomyces cerevisiae) adding to diets on intestinal microflora and performance of Hy-Line layer hens. J. Am. Sci., 6, 159-169.

Herich R., Tokincakova T., Laukova A., Levkutova M., 20 Effect of preventive application on Enterococcus faecium EF55 on intestinal mucosa during salmonellosiz in chicks. Czech J. Anim. Sci., 55, 42-47. Irsad A., 2006. Effect of probiotic on broiler performance. Int. J. Poult. Sci., 5, 593-597.

Kara A., Hira F., Şimşek N., Yörük MA., Gümüş R., 20 İnorganik ve organic bakır, çinko ve mangan eklenen diyetlerle beslenen yumurta tavuklarının ince barsak morfolojisi üzerine histolimyasal ve histometrik bir çalışma. Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg., 8,53-61. Karademir G., Yörük MA., Tunç MA., Çelebi D., 2012. Yumurtacı tavuklarda kefirin performans ve yumurta kalitesine etkisi. Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg., 7, 177-184.

Kim GB., Seo YO., Kim CH., Paik IK., 2011. Effect of dietary prebiotic supplementation on the performance, intestinal microflora, and immune response of broiler. Poult. Sci., 90, 75

Kum S., Eren U., Önol AG., Sandıkcı M., 2010. Effects of organic acid supplementation on the intestinal mucosa in broilers. Revue Med. Vet., 10, 463-468.

Mahdavi AH., Rahmani HR., Pourreza J., 2005. Effect of probiotic supplements on egg quality and laying hen’s performance. Int. J. Poult. Sci., 4, 488-4

Martinez BF., Contreras AA., Gonzalez EA., 2010. Use of Saccharomyces cerevisiae cell wals for two genetic strains of laying hens reared in flor and cages. Int. J. Poult. Sci., 9, 105-108.

Sandıkcı M., Eren U., Önol AG., Kum S., 2004. The effect of heat stres and the use of Saccharomyces cerevisiae or (and) bacitracin zinc against heat stres on the intestinal mucosa in quails. Revue Med. Vet., 155, 552-556.

Shareef AM., Al-Dabbagh SA., 2009. Effect of probiotic (Saccharomyces cerevisiae) on performance of broiler chicks. Iraqi J. Vet. Sci., Vol.23, Supplement I, 23-29, Proceedings of the 5 th

Scientific Conference, College of Veterinary Medicine University of Mosul. Smirnov A., Perez R., Amit-Romach E., Sklan D., Uni Z., 2005. Mucin Dynamics and microbial populations in chicken small intestine are charged by dietary probiotic and antibiotic growth promoter supplementation. J. Nutr., 135, 187-92.

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 19 Institue N.C.,USA. Soltan MA., 2008. Effect of dietary organic acid supplementation on egg production, egg quality and same blood serum parameters in laying hens. Int. J. Poult. Sci., 7, 613-621.

Talebi E., Zarei A., Abolfathi ME., 2010. Influence of three organic acids on broiler performance. A. J. Poult. Sci., 4, 7-11.

Teradai HH., Nakajyo S., Ichikawa H., Hara Y., Fuka K., Kobayashi Y., Mitsuoka T., 1993. Effect of supplements of tea polyphenols on the caecal flora and caecal metabolites of chicks. Microb. Ecol. Health D., 6, 3-9.

Yousefi M., Karkoodi K., 2007. Effect of probiotic thepax and Saccharomyces cerevisiae suplementation on performance and egg quality of laying hens. Int. J. Poult. Sci., 6, 52

Zhang AW., Lee BD., Lee KW., Song KB., An GH., Lee CH., 2005. Effect of graded levels of dietary Saccharomyces cerevisiae on growth performance and meat quality in broiler chickens. Asian-Aust. J. Anim. Sci., 18, 699-703.