Ratlarda Akut Malathion Toksisitesinin Neden Olduğu Oksidatif Stres Üzerine Kafeik Asit Fenetil Ester ve Elajik Asit’in Etkileri

Harun ALP, İsmail AYTEKİN, Onur ATAKİŞİ, Metin OGÜN
1.191 392

Öz


Araştırma akut malathion (MAL) toksikasyonuna maruz kalan ratların akciğer, karaciğer ve böbrek dokularında oluşan malondialdehit (MDA), redükte glutatyon (GSH) ve nitrik oksit (NO) aktiviteleri üzerine kafeik asit fenetil ester (CAPE) ve ellagic asitin (EA) etkilerini incelemek amacıyla yapıldı. Toplam 36 adet Sprague Dawley soyunda yetişkin dişi rat, randomize her grupta 6 adet olacak şekilde 6 gruba (kontrol, CAPE, EA, MAL, MAL+CAPE, MAL+EA)  ayrıldı. Akciğer, karaciğer ve böbrek dokularında redükte GSH, MDA ve NO düzeyleri spektrofotometrik yöntemle kolorometrik olarak ölçüldü. Kontrol grubu ile CAPE ve EA gruplarını redükte GSH, MDA ve NO aktiviteleri açısından karşılaştırdığımızda, gruplar arasında istatistiksel olarak önemli bir fark saptanmadı. MAL’un karaciğer dokusunda MDA düzeyini önemli derecede yükselttiği, ancak CAPE ve EA’in ise MAL’un etkisini engelleyerek  MDA düzeylerini azalttığı belirlendi. Ayrıca, MAL verilen grupların akciğer, karaciğer ve böbrek dokularında redükte GSH  düzeylerinin azaldığı, ancak CAPE ve EA’in redükte GSH düzeylerini arttırdığı gözlendi., MAL’un neden olduğu şiddetli doku hasarına bağlı olarak MAL verilen gruplarda NO düzeylerinin önemli derecede arrtığı, fakat CAPE ve EA’in NO düzeylerini azalttığı tesbit edildi (p<0,05). Sonuç olarak, CAPE ve EA’in birbirine benzer şekilde etki gösterdiği ve akut malathion zehirlenmesinin neden olduğu şiddetli oksidatif sitres ve doku hasarına karşı koruyucu amaçla kullanılabileceği sonucuna varıldı. 


Tam metin:

PDF