Buzağılarda İmmunomodülatör Zylexis’in Kan Glutatyon, Malondialdehit, Nitrik Oksit, Toplam ve Lipit Bağlı Sialik Asit Seviyelerine Etkileri

Asım KART, Erdoğan UZLU, Mahmut KARAPEHLİVAN, Metin ÖĞÜN, Oğuz MERHAN
876 390

Öz


Zylexis inaktif paropoxvirus ovis içeren non spesifik paraimmun aktivatörü olup son yıllarda çeşitli infeksiyöz hastalıklara karşı koruyucu olarak kullanılmaktadır. Nitrik oksit (NO), reaktif oksijen türleri ve sialik asitler yangı ve bağışıklığın regülasyonunda önemli rollere sahip mediatörlerdir. Bu çalışmada Zylexis uygulamasının buzağılarda kan glutatyon (GSH), malondialdehit (MDA), nitrik oksit (NO), toplam ve lipit bağlı sialik asit (TSA, LSA) seviyeleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla 12 adet 6-8 aylık Montafon ırkı buzağıdan başlangıçta (0. gün) kan örnekleri alındıktan sonra 1, 3 ve 5 günlerde intramusküler olarak 2 ml Zylexis uygulandı. Son uygulamadan sonraki 1, 3 ve 5. günlerde kan örnekleri alınarak biyokimyasal analizler yapıldı. İlaç uygulamasından önceki örneklerle (0. gün) karşılaştırıldığında Zylexis uygulaması ile buzağılarda kan MDA düzeyi 1 ve 3. günlerde yükselirken, GSH seviyelerinin 1, 3 ve 5. günlerde düştüğü tespit edildi. NO düzeylerinin tüm günlerde anlamlı bir şekilde yükseldiği tespit edildi. Total sialik asit seviyeleri 1. günde azalırken 3 ve 5. günlerde Zylexis uygulaması öncesine göre bir fark bulunamadı. Buna karşın, lipit bağlı sialik asit seviyesi 1 ve 3. günlerde değişmezken 5. günde yükseldiği gözlendi. Sonuç olarak, Zylexis'in oksidatif stres ile ilgili kan parametrelerinde MDA'da yükselişe yol açarak lipit peroksidasyonuna ve GSH seviyesinde düşüşe yol açarak antioksidan seviyesinde azalmaya yol açtığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda, nitrik oksit ve sialik asit düzeylerinde değişiklikler tespit edilmiş olup, bu değişimlerin Zylexis'in immun cevap üzerindeki etkileri ile olan bağlantılarının daha detaylı çalışmalar ile ortaya konabileceği kanaatine varıldı.

Tam metin:

PDF