Erzurum Bölgesindeki Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss W. 1792) Aeromonas hydrophila ve Yersinia ruckeri İzolasyonu ve Patolojik İncelemeler

Yavuz S. SAĞLAM, Nurettin IŞIK, Ahmet ARSLAN, Hüdaverdi ERER
698 508

Öz


Bu çalışmanın amacı, Erzurum çevresinde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W. 1792) yetiştiriciliği yapılan 20 işletmeden sağlanan yeni ölmüş veya hastalık belirtisi gösteren balık örneklerinde, Aeromonas hydrophila ve Yersinia ruckeri etkenlerinin varlığı ve oluşturdukları patolojik bulguların incelenmesidir. A. hydrophila’ya yedi (%35 ), Y. ruckeri’ye ise üç (%15) işletmede rastlanılmıştır. İşletmelerin üçünde A. hydrophila yalnız olarak, üçünde Y. ruckeri, birinde de Flavobacter spp. ile birlikte saptanmıştır. Ayrıca birer işletmede de, Aeromonas sobria, Citrobacter freundii, Pseudomonas spp. ve Streptococcus spp. izole ve identifiye edilmiştir.
Bakteri izolasyonu yapılan balıklarda makroskobik olarak, deride ülserler; ağız, göz ve anüs çevresi ile dorsolateral kaslarda kanamalar gözlendi. A. hydrophila izolasyonu yapılan balıklarda, kaudal ve dorsal yüzgeçlerde şiddetli erozyonlar vardı. Karaciğerde büyüme, renginde açılma, kanamalar ve milier nekrozlar gözlendi. Dalak ve böbrekte büyüme ile birlikte mide, kör keseler ve bağırsakta hiperemi ve peteşiyel kanamalar vardı. Balıklardan alınan doku örneklerinin histopatolojik muayenelerinde, solungaçlarda primer ve sekonder lamellerde mukoid salgı artışı nedeniyle yapışmalar, ödem ve telangiektaziler gözlendi. Epidermisde ise spongiozis ve ülserler belirgindi. Böbrek tubulus epitellerinde dejenerasyon ve nekroz, karaciğerde milier nekrozlar ile birlikte hepatositlerde hidropik dejenerasyon belirlendi. Tüm olgularda karaciğer dokusunda fokal mononükleer hücre infiltrasyonları ve hiperemi gözlendi.

Tam metin:

PDF