Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix Japonica) Farklı Işık Şiddeti ve Canlı Ağırlığın Bazı Performans Özellikleri Üzerine Etkileri

Ekrem LAÇİN, Ömer ÇOBAN, Nilüfer SABUNCUOĞLU
798 329

Öz


Bu araştırma, 9. hafta canlı ağırlıklarına göre sınıflandırılan [Hafif (H) ≤ 220 g, Orta (O): 221-234 g ve Ağır (A) ≥ 235 g] diĢi bıldırcınlarda (Coturnix coturnix Japonica) canlı ağırlıkların ve kafesler içindeki değiĢik seviyelerdeki ıĢık şiddetinin [L1 ≤ 15.0 lüks, L2 : 15.5-29.5 lüks ve L3 ≥ 30 lüks] bazı performans özellikleri üzerine etkilerini karĢılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, pedigrili kafeslerde barındırılan 40 adet bıldırcına ait günlük yumurta verimi, yumurta ağırlığı, günlük yem tüketimi ve yemden
yararlanma özellikleri 28 hafta süreyle kaydedilmiĢtir. Günlük yumurta verimi değerleri H, O ve A gruplarında sırasıyla %72.6; %82.9 ve %79.9 olarak tespit edilmiĢ ve yumurta üretimi bakımından gruplar arasındaki farklılık çok önemli bulunmuĢtur (P<0.01). Ancak hayvanların, yumurta verimi üzerine farklı ışık Ģiddetinin etkisi önemli olmamıĢtır (P>0.05). H, O, ve A grupların ortalama yumurta ağırlıkları sırasıyla 12.1 g, 12.8 g ve 12.7 g olarak tespit edilmiĢtir. Canlı ağırlığın yumurta ağırlığı üzerine etkisinin çok önemli
(P<0.01) olduğu belirlenmiştir. Yumurta ağırlıkları üzerine farklı ıĢık Ģiddetinin etkisi önemli bulunmuştur
(P<0.05). Günlük yem tüketimi değerleri H, O ve A gruplarda sırasıyla 37.5 g, 37.6 g ve 39.8 g, yemden
yararlanma değerleri ise aynı sırayla 4.7, 3.7 ve 4.2 olarak belirlenmiĢtir. Gruplar arasında yem tüketimi ve
yemden yararlanma oranları bakımından meydana gelen farklılıklar önemli (P<0.01) olmuştur. Işık şiddeti
farklı canlı ağırlık gruplarında yem tüketimi ve yemden yararlanma değerlerini etkilememiştir.

Tam metin:

PDF