Bir Sığırda Kış Mevsiminde Babesiosis ve İmidocarb Dipropionat ile Sağaltımı

Mehmet ŞAHAL, Sırrı KAR, Serkal GAZYAĞCI, Mustafa Sinan AKTAŞ
823 394

Öz


Bu bildirimde, kış mevsiminde bir sığırda belirlenen babesiosis olgusu ve sağaltımda İmidokarb dipropionatın etkinliğinden bahsedilmektedir. Olgunun materyalini 2005 yılı Şubat ayında hastalanan 4 yaşlı Holstein ırkı bir süt ineği oluşturdu. Anamnezde hastada yem yemede azalma, çevreye karşı ilgisizlik ve idrarında kan görüldüğü öğrenildi. Klinik muayenede 41.0°C beden ısısı ve mukozalarda ikterus belirlendi. İdrar muayenesinde ise hemoglobinüri görüldü. Tanı amacıyla kuyruk ucundan tekniğine uygun olarak alınan kan örneklerinden frotiler yapılarak Giemsa ile boyandı. Mikroskobik muayenede eritrositlerin %4 oranında Babesia bigemina ile enfekte olduğu tespit edildi. Sağaltımda intramusküler 240 mg/100 kg tek doz İmidokarb dipropionat (Acaprin Bayer®) kullanıldı. Sağaltımdan 24 saat sonra yapılan kontrollerde beden ısısının fizyolojik sınırlar içerisinde olduğu (38.6°C) belirlendi ve kan frotisinde Babesia etkenlerine rastlanmadı. Sonuç olarak, sığırlarda babesiosis’in kış mevsiminde de görülebildiği ve tedavide İmidokarb dipropropionat’ın etkili olduğu kanısına varıldı.

Tam metin:

PDF