ŞAH ABBAS DEVRİNDE (1587-1629) İRAN’DA TİCARÎ HAYAT / Commercial Life of Iran in the Shah Abbas Period (1587-1629)

Cihat AYDOĞMUŞOĞLU
1.860 529

Öz


 

ÖZ 16. yüzyılın başında Safevi Devleti’nin kurulmasıyla birlikte Avrupalı devletlerin İran’a olan ilgisi artmıştır. Bu ilgi şüphesiz Osmanlı Devleti karşısında doğuda güçlü bir müttefik arayışı ile doğru orantılı idi. Avrupalı devletlerin İran’da kurulan Safevilere karşı gösterdikleri siyasi odaklı ilgileri daha sonra ticarî boyutta da gelişecektir. Safevi silsilesinin en kudretli hükümdarı Şah Abbas’ın saltanat yılları siyasi ve ticarî ilişkilerin doruk noktasına çıktığı bir dönem olmuştur. Şah Abbas dönemi İran’ı doğudan ve batıdan diplomatik ve ticarî temsilcilerin buluşma noktası olmuştur. Biz bu makalede, merkezî otoriteyi sağlayıp güçlü bir devlet mekanizması geliştiren Şah Abbas devrinde Safevi Devleti’nin iç ve dış ticaretini anlatmaya çalışacağız.

Anahtar Sözcükler: İran, Safevi, Şah Abbas, Ticaret, İpek.

 

ABSTRACT

European states have increased interest in Iran at the beginning of the 16. century with the establishment of the Safavid Empire. This interest is, undoubtedly, a strong ally against the Ottoman Empire was in direct proportion with the quest of finding. After a period of time, the interest of European states against the Safavids moved to the commercial dimension. Series for the years of the reign of the most powerful ruler of Safavid Dynasty Shah Abbas, political and commercial relations have been a time of climax. The period of Shah Abbas, Iran has been the meeting point of east and west, diplomatic and commercial representatives. In this article, we will try to explain internal and external trade of Safavid Empire during the reign of Shah Abbas who developed a strong state apparatus and provided central authority in Iran.

Key Words: Iran, Safavid, Shah Abbas, Trade, Silk.

 


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.