TÜRKÇE SES BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE SES OLAYLARININ SINIFLANDIRILMASI / CLASSIFICATIONS OF PHONETIC EVENTS AT THE TURKISH PHONETICS TEACHING

Süleyman Efendioğlu, Adem İşcan
1.494 2.426

Öz


Öz

Dünyadaki her dilin kendine has sesleri, ses yapısı, ses özellikleri vardır. Ayrıca kullanıldıkça ve geliştikçe her dilin bünyesinde bir takım ses olayları (ses düşmesi, ses türemesi, ses değişmesi, ses benzeşmesi vs.) oluşur. Dünyanın en köklü dillerinden olan Türk dili de geçmişten günümüze kendine has sesleri, ses yapısı ve özellikle de içinde barındırdığı çeşitli ses olaylarıyla dikkat çekmektedir. Türkçede ses olaylarının bolluğu ve çeşitliliği, öğretimde sınıflandırmayı zorunlu kılmaktadır. Şu ana kadar gerek dilbilgisi kitaplarında gerekse Türkçe/Türk Dili ders kitaplarında ses olayları genelde yüzeysel bilgilerle ve eş zamanlı‑art zamanlı oluşları dikkate alınmadan aktarılmaktadır. Bu makale Türkçenin sesleri ve ses olayları üzerine farklı bir tasnif denemesi sunacaktır.

Anahtar Sözcükler: Türkçe, ses, ses bilgisi, ses olayları

Abstract

Every language in the world has own phones, phonetic characteristics. Moreover, as they are used and improved, a set of phonetic events are composed in the structure of every language, such as disappearance, anaptyxis, phonetic change, harmony. Turkish language, which is one of the oldest language of world, has pointed out in point of phones, phonetic structure and especially having various phonetic events. Because of abundant of ponetic events and variety in Turkish, classification are compulsory in the education. Until now, either in the gramer books or in the Turkish school books, phonetic events  have been exhited as superficial and without considering synchronic-diachronic. This paper present a different study related on phonetic events and phones of Turkish.

Key Words: Turkish, phone, phonetics, phonetic events

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.