OSMANLI DÖNEMİNDE MISIR’DA YAŞAMIŞ DİVAN ŞAİRLERİ / Court Poets Who Lived In Egypt During The Ottoman Period

Rıza Oğraş
968 475

Öz


ÖZ
Göç kültürünün her alanda olduğu gibi Divan şairleri arasında da önemli bir yeri vardır. Bazen isteyerek ve bazen istemeyerek şairler yaşadıkları bölgeden ayrılmış ve başka mekânlarda hayatlarını devam ettirmişlerdir.
Mısır’a göç eden Divan şairlerinin büyük bir kısmının memuriyet görevi, tayin, davet edilme, seyahat ve şairliğini duyurma hevesi gibi sebeplerle göç ettikleri görülmektedir. Tezkireler ve diğer kaynaklardan taranan 3700 şairin biyografilerinden hareketle yapılan tespitlerde 9 şairin Mısır’da doğduğu, 65 şairin Mısır’da öldüğü, 29 şairin Mısır’da eğitim gördüğü, 188 şairin Mısır’da resmî görev için bulunduğu anlaşılmaktadır. Mısır’da kültür ve sanat faaliyetlerinin sürdürülmesinde rol oynayan edebî mahfillerin oluşmasında, Mısır’da yaşamış Divan şairlerinin önemli bir payı vardır.
Tespit edilen şairlerin yaşadıkları yıllar, meslekî konumları, dünya görüşleri, sanat anlayışları, yazdıkları eserler ve göç etme sebepleri gibi değişkenler gözönünde bulundurularak Mısır’ın Türk edebiyatı içerisindeki yeri, etkisi ve önemi ortaya konmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mısır, Divan şairi, Türk edebiyatı, Osmanlı

 

ABSTRACT
Migration culture has an important place among the court poets as is the case in any field. Sometimes willingly and sometimes unwillingly poets left their regions and settled in other areas.
It is seen that most of the court poets who migrated to Egypt have done so for the reasons of civil servant appointments, invitation, travel and a desire to announce their fame in poetry. Moving from the search about the biographical features of 3700 poets from the memoirs and other sources, it is understood that 9 poets were born in Egypt, that 65 poets died in Egypt, that 29 poets were educated in Egypt, and that 188 poets were in Egypt for official duties. The poets who lived in Egypt have an important place in the formation of literary school of thoughts which played an important role in carrying out cultural and artistic activities in Egypt.
Taking into consideration the variables such as the periods which the poets lived in, their occupational status, their world views, their works and their reasons for migration, the place, affect and importance of Egypt in Turkish poetry is put forward.

Keywords: Egypt, Court poet, Turkish literature, Ottoman


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.