SİVAS VALİSİ HALİL RIFAT PAŞA'NIN EĞİTİM ve İMAR FAALİYETLERİ

Mehmet Mercan
1.481 804

Öz


ÖZET
Halil Rıfat Paşa, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde
yetişen önemli devlet adamlarındanbiridir. Paşa, bahiliye
Nazırlı~ı ve Sadrıazamlık görevlerinde bulunmasına r~en daha
ziyade valilik görevlerindeki yaptı~1 başarılı hizmetleriyle
anılmaktadır. Bu hizmetler arasında, Paşa'nın 1882 - 1885
yıllarında, Sivas'ta vali iken yaptı~ı faaliyetler daha fazla öne
çıkmaktadır. Paşa, Sivas valili~i döneminde, vilayet dahilinde
kilometrelerce yol ve çok sayıda okul yaptırmıştır. Bu makalede
O'nun Sivas valili~jndeki imar ve egitim faaliyetleri hakkında bilgi
verilecektir.

AB8TRACT
Halil Rıfat Pasha was one of state's men the Otoman State
educated in its last period, Although Pasha became in posts of
Internal Ministership and Prime Ministetship, he has been
remembered with the succesfull services that he made İn his posts
of governorship. Among these services, the activities that Pasha
made in his governor of Sivas between ı 882 and J885 has been
ahead of others. During his governor of Sivas, Pasha contributed to
be built a number of kilometre roads and many schools. In this
article, it is to be given information on his actitivities of
reconstruction and education during his governor of Sivas.

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.